TAILIEUCHUNG - giáo trình SQL server 7.0 phần 4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình sql server phần 4', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Sách điên tử luân văn tốt nghiêp CNTT - http PhẦN V. QUẢN TRỊ VÀ KhAI ThÁC CSDL . Các công cụ quản tri CSDL . Giới thiêu về Microsoft SQL Server Roles Ý nghĩa Thiết lâp các vai trò đặc biêt các quyền mặc nhiên mà không được gán cho các User Account. Nếu bạn có quyền đó thì phải thêm Add các User Account đó vào Roles . Roles có hai dạng 1 Fixed Server Roles SysAdmin Server Admin Setup Admin Security Admin ProccessAdmin Dbcreator DiskAdmin 2 Fixed database roles Public DB_Owner DB_AccessAdmin DB_ dataReader DB_dataWriter DB_ddlAdmin DB_SecurityAdmin DB_BackupAdmin DB_Denydatareader 49 Sách điên tử luân văn tốt nghiêp CNTT - http DB_DenydataWriter Nếu bạn muốn huỷ bỏ ROLES thì bạn phải xoá toàn bộ các User trong database ROLES. Tại sao phải dùng database Roles Là vì nó giúp bạn mở rộng database tạo hiêu suất truy nhâp. . Các user có cùng chung các đặc trưng nên người quản lý phải tạo ra các nhóm hay các ROLES để quản lý dễ dàng hơn. Làm thế nào để tạo một User Roles 1 Chọn ROLES Nhấn nút phải chuột- chọn New Roles Từ đây nhâp tên database roles Add các user cần tạo ra - thực hiên song nhấn OK Nếu là các ứng dụng thì bạn chọn Application Roles -Tạo kiểu dữ liệu do người dùng đinh nghĩa - user defined data types. Kiểu dữ liêu do người dùng định nghĩa nhằm mở rộng cho người sử dụng dễ dàng tạo ra riêng cho mình các loại dữ liêu tương ứng với nhu cầu đặt ra 50 Sách điên tử luân văn tốt nghiêp CNTT - http Làm thế nào để tạo user defined data types 2 Chon user defined data types 3 Nhấn nut phải chuột 4 Chọn New user defined data types Nhâp tên loại dữ liêu cần tạo Name Kiểu dữ liêu Data type Chiều dài Length Giá trị NULL Allow nulls DTS data transformation services Là các dịch vụ của Microsoft SQL Server cung ấp cho người dùng chuyển đổi dữ liêu như trong phần Import and export data .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.