TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 58 . Bài 2: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (TT)

Mục tiêu : - Nhận biết được về dấu hiệu 2 đường thẳng song song. - Nhận biết được đường thẳng song song mặt phẳng và hai mặt phẳng song song. - Ap dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình chữ nhật - Đối chiếu so sánh sự giống nhau và khác nhau về quan hệ song song giữa đuờng thẳng và mặt phẳng, giữa mặt phẳng và mặt phẳng. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 58 . Bài 2 HÌNH HỘP CHỮ NHẬT TT I Mục tiêu - Nhận biết được về dấu hiệu 2 đường thẳng song song. - Nhận biết được đường thẳng song song mặt phẳng và hai mặt phẳng song song. - Ap dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình chữ nhật - Đối chiếu so sánh sự giống nhau và khác nhau về quan hệ song song giữa đuờng thẳng và mặt phẳng giữa mặt phẳng và mặt phẳng. II Phương pháp - Trực quan gởi mở hỏi đáp dẫn dắt vấn đề. - Thảo luận nhóm III Chuấn bị - GV SGK thước mô hình chữ nhật bảng phụ - HS SGK thước bảng phụ. IV Các bước Ghi bảng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ -Hs sửa bài tập 1 SBT BÀI MỚI Hoạt động 2 I. Hai đường thẳng song song trong -GV cho HS không gian Học theo SKG qua hình 76 SKG Lưu ý Hai đường thẳng cùng nằm trên một mặt phẳng thì song song hoặc cắt nhau. Hai đường thẳng không cắt nhau và không cùng nằm trên một mặt phẳng thì chéo nhau. -HS trả lời theo bài cũ. -HS trả lời tại chỗ -Hs trả lời -HS quan sát và học cácn nhận biết. nhắc lại định nghĩa hai đường thẳng song song trong hình học phẳng. -GV theo bảng phụ hình 75. -Cho HS làm 1 -GV giới thiệu hai đường thẳng song song trong không gian minh họa bởi hai đường thẳng AA .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.