TAILIEUCHUNG - Giáo trình quản trị doanh nghiệp part 3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị doanh nghiệp part 3', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Lĩnh vực thông tin - Xây dựng kê hoạch về các thông tin liên ỉạc cho doanh nghiệp Chọn lọc và xứ lý các thông tin - Kiểm tra thông tin và giám sát thông tin Lĩnh vực hành chính pháp chế và các dịch VỊI chung Thực hiện các mối quy hoạch .pháp lý trong và ngoài doanh nghiệp - Tổ chức các hoạt động quần chúng trong doanh nghiệp - Các hoạt động hành chính và phúc lợi doanh nghiệp III. Cơ CÂU Tổ CHỨC QUẢN TRỊ DƠANH NGHIỆP 1. Khái niệm cơ cấu ỉổ chức quản trị doanh nghiệp Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp là tổng hợp các bộ phận khác nhau có mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau được chuyên môn hoá được giao những trách nhiệm quyền hạn nhất định và được bô trí theo từng cấp nhằm thực hiện các chức năng quản trị doanh nghiệp. 2. Nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp ở từng doanh nghiệp không nhât thiết phải giống nhau mà phụ thuộc vào đặc điểm riêng của từng doanh nghiệp. Để xác định được cơ cấu tổ chức quản tộ doanh nghiệp phải căn cứ vào những nguyên tắc sau - Phù hợp với cơ chế quản trị doanh nghiệp mới. - Có mục tiêu chiến lược thống nhất. - Có chế độ trách nhiệm rõ ràng quyền hạn và quyền lợi phải tương xứng với nhau. - Có sự mềm dẻo về tổ chức. - Cổ sự chỉ huy tập trung thống nhất vào một đầu mối. - Có phạm vi kiểm soát hữu hiệu. - Bảo đảm tăng hiệu qua trong sản xuất kinh doanh. 3. Các kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp - Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị không ổn định Đây là một loại cơ cấu tổ chức quản trị không có mô hình cụ thể Nó phù hợp với những doanh nghiệp quy mô nhỏ mới thành lập ít nhân viên. 32 Chủ doanh nghiệp vừa là người trực tiếp điều khiển hệ thống nhân viên. - Cơ cấu trực tuyến Loại cơ cấu này có đặc điểm cơ bản là mối quan hệ giữa các nhân viên trong tổ chức được thực hiện một đường thẳng. Người thừa hành chỉ nhận và thi hành mệnh lệnh của người phụ trách cap trên trực tiếp. Người phụ trách chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả công việc của những người dưới quyền .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.