TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn số 738/HD-UBTVQH12

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016 | ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số 738 HD-UBTVQH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 05 năm 2011 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016 Kính gửi - Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Nghị quyết số 753 2005 NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 04 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân Nghị quyết số 725 2009 NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện quận phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện quận phường Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 như sau 1. về thời gian tiến hành kỳ họp Điều 49 của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quy định Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân được triệu tập chậm nhất là ba mươi ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Ở miền núi nơi nào đi lại khó khăn thì kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh được triệu tập chậm nhất là bốn mươi lăm ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân . Tuy nhiên đối với những địa phương có bầu lại bầu thêm lùi ngày bầu cử hoặc bầu cử sớm thì thời gian 30 ngày hoặc 45 ngày được tính từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp đó được tiến hành xong. 2. về việc triệu tập kỳ họp thứ nhất Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa mới cho Chủ tịch Quyền Chủ tịch Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2011 triệu tập và chủ tọa. Trường hợp khuyết cả Chủ tịch Quyền Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thì Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân triệu tập và chủ tọa. Trường hợp khuyết cả Chủ tịch .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.