TAILIEUCHUNG - TCVN 6663-1 : 2011

Tiêu chuẩn chất lượng nước lây maaix. Phần 1 Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu | TCVN ỆỴ cục i KIẾM SOÁT j v ô NHIÊM Sil TRỰÕ ẳí TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6663-1 2011 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - LÁY MẪU PHÀN 1 HƯỚNG DẪN LẬP CHƯƠNG TRÌNH LẤY MẪU VÀ KỸ THUẬT LÁY MẪU Water quality - Sampling - Part 1 Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques HÀ NỘI-2011 TCVN 6663-1 2011 r í 2 TCVN 6663-1 2011 Lời nói đầu TCVN 6663-1 2010 thay thế TCVN 6663-1 2002 và TCVN 5992 1995 TCVN 6663-1 2010 hoàn toàn tương đương với ISO 5667-1 2006 TCVN 6663-1 2010 do Tổng cục Môi trường biên soạn Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiéu chuẩn TCVN 6663 ISO 6667 Chất lượng nước - Lấy mẫu gồm các tiêu chuẩn sau Phần 1 Hướng dẫn thiết kế chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu Phần 3 Hướng dẫn bảo quản và lưu giữ mẫu nước Phần 4 Hướng dẫn lấy mẫu nước hồ tự nhiên và hồ nhân tạo Phần 5 Hướng dẫn lấy mẫu nước uống ở nhà máy xử lý và từ các hệ thống đường ống phân phối nước Phần 6 Hướng dẫn lấy mẫu nước sông và suối Phần 7 Hướng dẫn lấy mẫu nước và hơn trong các nhà máy hơi nước Phần 8 Hướng dẫn lấy mẫu nước của căn ướt Phần 9 Hướng dẫn lấy mẫu nước biển Phần 10 Hưởng dẫn lấy mẫu nước thải Phần 11 Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm Phần 13 Hướng dẫn lấy mẫu bùn nước cống và ở nhà máy xử lý nước Phần 14 Hướng dẫn đảm bảo chất lượng lấy mẫu và lưu giữ mẫu nước môi trường Phần 15 Hướng dẫn bảo quản mẫu và lưu giữ mẫu bùn và cặn trầm tích Bộ tiêu chuẩn ISO 5667 Water quality - Sampling còn các tiêu chuẩn sau Part 12 Guidance on sampling of bottom sediments. Part 16 Guidance on biotesting of samples. Part 17 Guidance on sampling of suspended sediments. Part 18 Guidance on sampling of groundwater at contaminated sites. Part 19 Guidance on sampling of marine sediments. Part 20 Guidance on the use of sampling data for decision making Compliance with thresholds and classification systems.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.