TAILIEUCHUNG - Đề tài "Một số biện pháp nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Liên doanh TNHH sản xuất và kinh doanh tấm bông PE Hà Nội "

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "một số biện pháp nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ sản phẩm tại công ty liên doanh tnhh sản xuất và kinh doanh tấm bông pe hà nội "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Luậ n vă n tốt nghiệ p LỜI NÓI ĐẦU Trong n ền kinh t ế th ị trường công t ác ti êu th ụ có ý ngh ĩa quy ết định đến mọi ho ạt động của doanh nghi ệp. B ởi vì có ti êu thụ được sản ph ẩm th ì các ho ạt động c ủa doanh nghiệp m ới có th ể di ễn ra một cách li ên tục đảm b ảo cho doanh nghiệp thực hiện mục ti êu và ph át tri ển. Mặt khác mô i trường kinh doanh luô n biế n độ ng thị trường luô n vận độ ng theo những quy luật vốn có c ủa nó. Trong khi đó mọ i doanh nghiệp đề u mu ốn chiế n th ắng trong cạnh tranh và dành thắng lợi trong thị trường. Muố n vậy ch ỉ có cách là ph ải c ủng c ố và mở r ộng thị trườ ng tiê u thụ sản phẩm c ủa doanh nghiệp. Sau 4 nă m học t ập tạ i trườ ng Đạ i học Quản lý và Kinh doanh Hà N ội và thời gian 2 tháng thực tập tại Cô ng ty Liê n doanh TNHH sản xuất và kinh doanh tấm bô ng PE Hà N ội em đã chọ n đề tài nghiê n cứu Một s ố bi ện pháp nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Liên doanh TNHH sản xuất và kinh doanh tấm bông PE Hà Nội . K ết c ấu của lu ận văn chia th ành 2 chương Chương I Phân tích thực tr ạng v ề cô ng t ác tiêu th ụ sản phẩm tại công ty Hà Nội - EVC trong thời gian qua. Chương II Những gi ải pháp nhằm nâng cao sản l ượng ti êu thụ s ản phẩm tại công ty Hà n ội EVC. Em xin chân thành c ả m ơn s ự giúp đỡ c ủa các cô chú trong ph òng kinh doanh t ạ i nơ i thực t ậ p và đặ c biệt sự gi úp đỡ chỉ b ảo t ậ n t ình c ủa cô giáo Nguyễ n Thu Hà r ất nhi ề u trong thờ i gian th ực tập và viế t luậ n vă n tố t nghiệ p. Em xin chân thành cảm ơn 1 Nguyễ n Quang Minh 5A14 - 2000A932 CHƯƠNG I PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẲM TẠI CÔNG TY HÀ NỘI EVC TRONG THỜI GIAN QUA I. GIỚI THIỆ U CHUNG VỀ CÔNG TY 1. Quá trình h ình thà nh Công ty Liên doanh TNHH sản xuất tấm bông Hà Nội đã được thành lập theo giấy phép đầu tư số 653 GP ngày 04 8 1993 của UBNN về hợp tác và đầu tư Nay là Bộ kế hoạch và đầu tư . T ên giao d ịch HANOI - EVC Trụ s ở Cô ng ty đặt t ại 106 V ũ Xuân Thiều - Ph ườ ng Sà i Đồ ng -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.