TAILIEUCHUNG - Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 61. Bài 4: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG I/Mục tiêu : - Nắm

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 61. Bài 4: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG I/Mục tiêu : - Nắm được (trực quan) các yếu tố của hình lăng trụ đứng (đỉnh, cạnh, mặt đáy, mặt bên chiều cao). - Biết gọi tên hình lăng trụ đứng theo đa giác đáy. - Biết cách vẽ theo ba bước (vẽ đáy, vẽ mặt bên, vẽ đáy thứ 2) II/Phương pháp : - Trực quan gởi mở, hỏi đáp dẫn dắt vấn đề. - Thảo luận nhóm III/Chuẩn bị: - GV: SGK, thước, mô hình lăng trụ đứng, bảng phụ . - HS:. | r r 1 A 1 1 í m Ấ À - 4 Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 61. Bài 4 HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG I Mục tiêu - Nắm được trực quan các yếu tố của hình lăng trụ đứng đỉnh cạnh mặt đáy mặt bên chiều cao . - Biết gọi tên hình lăng trụ đứng theo đa giác đáy. - Biết cách vẽ theo ba bước vẽ đáy vẽ mặt bên vẽ đáy thứ 2 II Phương pháp - Trực quan gởi mở hỏi đáp dẫn dắt vấn đề. - Thảo luận nhóm III Chuẩn bị - GV SGK thước mô hình lăng trụ đứng bảng phụ . - HS SGK thước bảng phụ bìa cứng hình chữ nhật. IV Các bước Ghi bảng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ -Hs lên bảng làm bài tập. - làm bài tập 18 SGK BÀI MỚI Hoạt động 2 lăng trụ -HS ghi bai theo dõi các -GV đụa bảng phụ hình 93 và đứng D C A khái niệm B C A B Trong hình lăng trụ đứng ABCDA B C D - Các điểm A B C D A B C D là đỉnh -HS thảo luận nhóm 1 và 2. giới thiệu các đỉnh cạnh mặt bên mặt đáy. -Cho Hs làm 1 -GV sửa 1 và 2 và cho Hs tìm trong thực tế các hình thể là lăng trụ .