TAILIEUCHUNG - Tự học lập trình cơ sở dữ liệu Visual C .NEt part 7

Tham khảo tài liệu 'tự học lập trình cơ sở dữ liệu visual c .net part 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 0 n HOCSINH. Có thể 1. 1 .KHENTHUONG Vậy giữa hai table trẽn sẽ có một mối liỄn kết. Liên kết là n-1 từ KHENTHUQNG qua HOCSJNH. Khi có mfi i liên hê một nhiêu giữa hai table thì bạn nhớ là khoá ngoại sẽ nằm trong table có giá trị là 0 1 hoặc 1 1 . Trong hai Table trẽn bạn thấy khoá ngoại sẽ nằm trong table KHENTHUONG đó là field KTMSHS. Bạn có thể tìm hiểu thêm trong các sách phân tích thiết kế hệ thống và cơ s dữ liệu E Xét hai bảng HOCS1NH và KYLUAT MỌt học sinh có thể không bi kỷ luật lẩn nào hoặc bí kỷ luật nhiều lẩn. Một vi phạm kỷ luật nào đó thì chì thuộc một học sinh nào đó mà thoi. Bạn sẽ thấy có mối liẽn hệ giữa hai Table như sau 0 n HOCSINH . n .KYLUAT Vậy giữa hai table trẽn sẽ có một mếí liên kết. Liẽn kết là n-1 từ KYLUAT qua HOCSINH. Khi cổ mô i liSn hệ một nhiều giữa hai table thi bạn nhớ là khoá ngoại sẽ nằm trong table có giá tri là 0 1 hoặc 1 1 . Trong hai Table trôn bạn thấy khoá ngoại sẽ nằm trong table KYLUAT đó là field KyluatMSHS. B Xét hai bảng HOCSINH và DIEMTB Một học sinh có thể có điểm trung bình của một hoặc nhiểu môn. 230 Một điểm trung binh mỗn nào đó thì chỉ thuộc một học sinh nào đó mà thãi. Bạn sẽ thấy có môì tiên hệ giữa hai Table như sau t _ 0 n HOCSINHị. Cố thể 1. n .DIEMTB Vẫy giữa hai table trên sẽ có một mối liên kết. Liên kết là n-1 từ DIEMTB qua HOCSINH. Khi có mối liên hệ một nhiều giữa hai table thì bạn nhớ là khoá ngoại sẽ nằm trong table có giá trị là 0 1 hoặc 1 1 . Trong hai Table trên bạn thấy khoá ngoại sẽ nằm trong table DIEMT8 đó là field DiemMSHS. H Xéỉ hai bâng HOCSINH và DIEMTHILAI Một học sinh có thể thỉ lại một hoặc nhiểu môn. Đlểm một môn thi lại nào đó thì chỉ thuộc một học sinh nào đó mà thôi. Bạn sẽ thấy có mối liên hệ giữa hai Table như sau r_ 0 n HOCSINH. Có thể 1 1 .DIEMTHILAI Vậy giữa hai table trên sẽ có một mởì lién kết. Liên kết là n-1 từ DIEMTHILAI qua HOCSINH. Khi có mối liên hệ một nhiểu giữa hai table thì ban nhớ là khoá ngoại sẽ nằm trong table có giá trị là 0

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.