TAILIEUCHUNG - Thú nuôi gà nòi part 5

Tham khảo tài liệu 'thú nuôi gà nòi part 5', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THÚ NUÔI GÀ NÒI 57 VẢY QƠI Chân gà có ba hàng vảy nhỏ vảy giữa có hình lát chả gọi là VẲY QUI. Vảy qui thường thì đóng từ gốì đến sát chậu. Gà có vảy qui là loại gà dừ ít có. Vảy này tốt hơn HAI HÀNG TRƠN. Hình 4 58 NGUYEN TÚ VẢY VẤN SÁO Vảy VẤN SÁO phải vấn từ gôi tói sát chậu mới tốt. Đây là loại gà dữ hiếm thấy. Hình 5 THÚ NUÔI GÀ NÒI 59 VẢY ÚP HẬG TRONG VẲY ĐỘ Vảy ÚP HẬU TRONG phải đều không bể không nứt đóng dài từ gôi đến xuỗìig mí cựa mới là gà tốt. Vảy ĐỘ phải dóng rõ lên tới gối mới dùng được. Vảy độ đóng mờ không no tròn là gà xâu loại bỏ. Hình

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.