TAILIEUCHUNG - MÔN HỌC KINH TẾ QUỐC TẾ.

Nền kinh tế thế giới là tổng thể các nền kinh tế của các quốc gia trên trái đất –có mối liên hệ hữu cơ và tác động qua lại lẫn nhau –thông qua sự phân công lao động quốc tế cùng với các quan hệ kinh tế quốc tế của chúng → chuyên môn hóa sản xuất | MÔN HỌC KẾT CẤU CHƯƠNG I GIỚI THIỆU MÔN HỌC KINH TẾ QUỐC TẾ CHƯƠNG II THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHƯƠNG III ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CHƯƠNG IV THANH TOÁN QUỐC TẾ CHƯƠNG 5 QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ CHƯƠNG I GIỚI THIỆU MÔN HỌC KINH TẾ QUỐC TẾ 1. NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI 2. CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN