TAILIEUCHUNG - Tin học và ứng dụng trong Y - Sinh học part 10

Hãy dùng lệnh FREQ để đưa ra phân bố tần số của những bệnh nhân xuất huyết và không xuất huyết. Bài : Hãy tính tỷ lệ các bệnh nhân có mức độ BC là thấp, trung bình, cao. Bài : Dùng lệnh TABLES để đưa ra bảng phân bố tần số, tỷ lệ của bệnh nhân xuất huyết và không xuất huyết với giới tính. Hãy đọc kết quả tìm được và rút ra kết luận về thống kê như thế nào? Bài : Dùng STATCAL để giải bài toán sau: Điều tra tình hình mắc ba. | BỘ Y TẾ Page 190 of 202 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH Bài Hãy dùng lệnh FREQ để đưa ra phân bố tần số của những bệnh nhân xuất huyết và không xuất huyết. Bài Hãy tính tỷ lệ các bệnh nhân có mức độ BC là thấp trung bình cao. Bài Dùng lệnh TABLES để đưa ra bảng phân bố tần số tỷ lệ của bệnh nhân xuất huyết và không xuất huyết với giới tính. Hãy đọc kết quả tìm được và rút ra kết luận về thống kê như thế nào Bài Dùng STATCAL để giải bài toán sau Điều tra tình hình mắc ba bệnh B B1 B2 B3 tại hai phân xưởng FX I và II của nhà máy X thu được kết quả sau FX B1 b2 mc 1 sẹẹ 369 89 1046 il 304 50 525 m0j 392 540 439 1571 Tỷ lệ ba bệnh tại hai phân xưởng có như nhau không Hãy đọc kết quả tìm được và rút ra kết luận về thống kê như thế nào file C Windows Temp wrullcabfp 7 14 2011 BỘ Y TẾ Page 191 of 202 Bài 4 SO SẢNH TRUNG BÌNH VÀ TÍNH TƯƠNG QUAN TUYẾN TÍNH TRONG EPI-INFO MỤC TIÊU 1. Thực hiên iỉuợc ỉệĩĩh Means íỉể tmh các ìham so đặc trưng thục nghiệm cho mật biếỉĩ đỉnh lĩtơng 2. Thực hiệỉĩ được Ỉệỉĩh Means iỉể so sánh hiệu quả tnsớc sau so sánh từng cặp 3. ĩhục hiện đưạc ỉậfíh Means Je so sảnh trung bình cùa nhiều nhàm cáu 4. Thục hiên đíỉơc iệnh REGRESSỉĩề tỉnh tỉỉĩ7fỉg quan hổi quy tuyển tinh Linear regressK l 1. LỆNH MEANS - TÍNH TRUNG BÌNH VÀ SO SÁNH TRUNG BÌNH CỦA CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU . Dùng lệnh Means để tính các tham số đặc trưng thực nghiệm cho một biến định lượng Trong khi lệnh TABLES dùng để so sánh các tỷ lệ hoặc kiểm định tính độc lập của hai đặc tính về chất thì lệnh MEANS thực hiện các thuật toán với các biến định lượng biến định lượng là biến mà các giá trị của nó là số liên tục . Ví dụ chiều cao cân nặng tuổi hồng cầu bạch cầu . Cú pháp MEANS tên biến Kết quả của lệnh MEANS với một biến định lượng sẽ hiển thị lên màn hình gồm - Bảng phân phối tần số một chiều . - Tổng giá trị của biến Sum . - Trị số trung bình Mean . - Phương sai Variance Độ lệch chuẩn Std Dev Sai số chuẩn Std Err . - Giá trị nhỏ nhất Minimum Giá trị tại

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.