TAILIEUCHUNG - Tin học và ứng dụng trong Y - Sinh học part 9

Việc đặt chế độ tự động nhảy cóc cho con trỏ giúp cho việc di chuyển con trỏ đến những vị trí khác nhau của bộ câu hỏi tương ứng với những câu hỏi có mục đích đặc biệt một cách nhanh chóng và thuận lợi. Để thiết lập điều kiện nhảy, nhập giá trị vào trường sẽ nhập điều kiện nhảy, ‘N’ cho trường SOT và nhấn phím . | BỘ Y TẾ Page 169 of 202 Việc đặt chế độ tự động nhảy cóc cho con trỏ giúp cho việc di chuyển con trỏ đến những vị trí khác nhau của bộ câu hỏi tương ứng với những câu hỏi có mục đích đặc biệt một cách nhanh chóng và thuận lợi. Để thiết lập điều kiện nhảy nhập giá trị vào trường sẽ nhập điều kiện nhảy N cho trường SOT và nhấn phím F7 . Máy sẽ thông báo là phải xác định vị trí đích của bước nhảy bằng cách di chuyển con trỏ đến biến đích và nhấn phím F7 một lần nữa. Như vậy khi nhập giá trị N cho trường SOT thì con trỏ sẽ tự động bỏ qua các câu hỏi liên quan đến có sốt. Đối với các trường hợp trả lời khác ví dụ là Y cho trường SOT con trỏ sẽ di chuyển đến trường tiếp theo như thường lệ. file C Windows Temp wrullcabfp 7 14 2011 BỘ Y TẾ Page 170 of 202 CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ 1. Để tạo bộ câu hỏi trong EPI6 ta chọn cách nào sau a Programs - EPED word processor. b Programs - ENTERX use hight mem . c Programs - ENTER data. d Programs - ANALYSIS of data. 2. Muốn nhập tiếp dữ liệu dựa vào cấu trúc vừa sửa mà dữ liệu cũ không bị mất đi khi chạy chương trình ENTER data ta chọn cách nào sau a Enter or edit data. b Create new data file from .QES file. c Revise structure of data file using revised .QES. d Reenter and verify records in existing data file. 3. Hãy điền thêm vào chỗ trống khi đặt giá trị cực đại cực tiểu cho miền số liệu. a Mở tệp dữ liệu bằng chương trình CHECK. b Di chuyển con trỏ đến trường cần đặt giá trị cực tiểu nhập giá trị cực tiểu c Nhấn phím 1 . d Nhập tiếp giá trị cực đại và nhấn phím 2 . 4. Để đánh dấu xóa một bản ghi ta chọn phương án nào sau đây a Để con trỏ tại bản ghi cần đánh dấu xóa nhấn phím F9. b Để con trỏ tại bản ghi cần đánh dấu xóa nhấn phím F8. c Để con trỏ tại bản ghi cần đánh dấu xóa nhấn phím F7. d Để con trỏ tại bản ghi cần đánh dấu xóa nhấn phím F6. file C Windows Temp wrullcabfp 7 14 2011 BỘ Y TẾ Page 171 of 202 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH Bài . Cho bảng số liệu STT Họ và tên Giới Tuổi Ngày vào viện Ngày ra viện Pro Alb .