TAILIEUCHUNG - Giáo trình công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô - Chương 3

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ Nội dung bảo dưỡng kỹ thuật của từng cấp được thực hiện cưỡng bức theo chế độ bảo dưỡng đã ban hành, áp dụng chung cho các xí nghiệp. Nội dung bảo dưỡng được bố trí theo trình tự dựa trên cơ sở trang thiết bị của xí nghiệp, biện pháp tổ chức sản xuất để đạt được yêu cầu kỹ thuật đã đề ra thì gọi là quy trình bảo dưỡng kỹ thuật. Như vậy một quy trình bảo dưỡng kỹ thuật phải gắn lyền với. | CHƯƠNG III THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ Nội dung bảo dưỡng kỹ thuật của từng cấp được thực hiện cưỡng bức theo chế độ bảo dưỡng đã ban hành áp dụng chung cho các xí nghiệp. Nội dung bảo dưỡng được bố trí theo trình tự dựa trên cơ sở trang thiết bị của xí nghiệp biện pháp tổ chức sản xuất. để đạt được yêu cầu kỹ thuật đã đề ra thì gọi là quy trình bảo dưỡng kỹ thuật. Như vậy một quy trình bảo dưỡng kỹ thuật phải gắn lyền với thời gian thực hiện trình độ trang thiết bị kỹ thuật biện pháp tổ chức. chính vì vậy mà quy trình ở các nhà máy khác nhau sẽ không giống nhau hoặc trong cùng một nhà máy nhưng ở các thời điểm khác nhau cũng sẽ có những chỗ khác nhau. Cho nên quy trình công nghệ bảo dưỡng cần luôn đổi mới theo tiến bộ kỹ thuật chung của ngành hoặc có sự đổi mới công nghệ ở nhà máy hoặc thay đổi số lượng chủng loại xe hoặc điều kiện khai thác thay đổi khác nhau. Mục đích của việc thiết kế quy trình công nghệ bảo dưỡng nhằm nâng cao chất lượng bảo dưỡng tiết kiệm các chi phí giảm thời gian xe nằm bảo dưỡng. CÁC TƯ LIỆU CẦN THIẾT ĐỂ LẬP QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT Ô TÔ . Những tư liệu về tổ chức sản xuất Những tư liệu về tổ chức sản xuất bao gồm -I- Số kiểu loại xe cần bảo dưỡng kỹ thuật. -I- Số lượng xe của một loại cần bảo dưỡng đối với mỗi cấp trong một ngày đêm. -I- Trình độ bậc thợ mức độ chuyên môn hóa của của thợ số lượng thợ. -I- Mức độ ưu tiên khác nhau giữa thời gian xe nằm và chi phí sản xuất. -I- Tình hình trang thiết bị cung cấp vật tư nguyên liệu. Những tư liệu này làm cơ sở quyết định phương án tổ chức để từ đó thiết kế quy trình bảo dưỡng cho phù hợp. . Những tư liệu về kỹ thuật Chế độ bảo dưỡng hiện hành xu thế phát triển của chẩn đoán bảo dưỡng kỹ thuật đặc điểm khai thác và sử dụng xe của xí nghiệp. Các đặc tính và yêu cầu kỹ thuật của các chi tiết lắp ghép các cụm các tổng thành các thông số kỹ thuật để kiểm tra điều chỉnh. . THỨ TỰ và Nội dung thiết kế quy trình công nghệ BẢO DƯỠNG Kỹ thuật Ô tô 26 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.