TAILIEUCHUNG - Adobe Flex 4 Training from the Source Volume 1 phần 8

Bước đầu tiên trong sự hiểu biết Manager Kéo và thả là để tìm hiểu các thuật ngữ xung quanh nó. Các thuật ngữ được tóm tắt trong bảng sau đây. Kéo và thả hạn quản lý Thuật ngữ Thành phần hoặc hạng mục mà từ đó một thành phần đang được kéo. Dữ liệu đang được kéo. Tài sản của DragSource cho phép một đối tượng được giảm xuống hay không, một đối tượng khác. | 328 I LESSON 13 Using Drag and Drop Introducing the Drag and Drop Manager The first step in understanding the Drag and Drop Manager is to learn the terminology surrounding it. The terminology is summarized in the following table. Drag and Drop Manager Terminology Term Definition Drag initiator Component or item from which a component is being dragged. Drag source Data being dragged. Format Property of the DragSource that allows an object to be dropped or not on another object. The data in the DragSource is also associated with the format. The data type of the formats are simple strings. Drag proxy Image displayed during the dragging process. Drop target Component that the drag proxy is over. The following figure gives you a visual representation of the terminology Drag source data being dragged non-visual Drag initiator dragging from Drag proxy image during the drag Drop target dragging to There are three phases to a drag-and-drop operation 1. Initiating A user clicks a Flex component or an item in a Flex component and then begins to move the component or item while holding down the mouse. The component or item is the drag initiator. Download from Dragging and Dropping Between Two DataGrids 329 2. Dragging While holding down the mouse button the user moves the mouse around the screen. Flex displays an image called a drag proxy and the associated non-visual object called the drag source holds the data associated with the component or item being dragged. 3. Dropping When the user moves the pointer over another component that will allow it the item can be dropped on a drop target. The data is then inserted into the new component in some way. Flex components fall into two groups when it comes to drag-and-drop support those with enhanced drag-and-drop functionality and those without. The following list-based controls have enhanced support for drag and drop s List mx DataGrid mx PrintDataGrid mx Tree mx Menu mx List mx HorizontalList mx TileList What this

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.