TAILIEUCHUNG - Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt nam

Do cách mạng thuộc địa không được sự quan tâm đúng mức của Quốc tế cộng sản nên Người đi sâu nghiên cứu, tham gia vào các diễn đàn, viết báo. để tuyên truyền về vấn đề thuộc địa, cách mạng thuộc địa. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN