TAILIEUCHUNG - TIẾT 77: BÀI TẬP

Học sinh vận dụng kiến thức bài “Ứng dụng của Thuyết lượng tử trong nguyên tử Hydrô” để giải các bài trong Sgk. Thông qua bài tập học sinh củng cố hơn về lý thuyết, rèn luyện được kỹ năng giải toán về “Quang phổ vạch” Phương pháp: II. CHUẨN BỊ: Diễn giảng, pháp vấn, gợi mở. Học sinh làm bài tập ở nhà. | TIẾT 77 BÀI TẬP 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Học sinh vận dụng kiến thức bài Ứng dụng của Thuyết lượng tử trong nguyên tử Hydro để giải các bài trong Sgk. Thông qua bài tập học sinh củng cố hơn về lý thuyết rèn luyện được kỹ năng giải toán về Quangphổ vạch Phương pháp Diễn giảng pháp vấn gợi mở. II. CHUÂN BỊ Học sinh làm bài tập ở nhà. III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định B. Kiểm tra 1. Nêu mẫu nguyên tử Bohr. 2. Áp dụng mẫu nguyên tử Bohr giải thích sự hình thành quang phổ vạch của nguyên tử Hydrô C. Bài tập PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG 3. Cho trong dãy Balmer Bài tập 3 - Sgk trang 205 vạch đỏ Ha 0 6563 mm Nhận xét Hiệu các mức năng lượng DE trong dãy vạch lam Hb 0 4861 mm Pacshen được suy ra từ các mức năng lượng tương vạch chàm Hg 0 4340 mm ứng với dãy Balmer. vạch tím Hd 0 4102 mm Tính bước sóng của 3 vạch trong vùng hồng ngoại Dãy Pacshen Kết luận Vậy trong dãy Pacshen 11 1 0939 mm 12 1 2811 mm 13 1 8744 mm - Dựa vào sơ đồ quang phổ ở trong dãy Balmer. 1 Ep - El hC với Hd 0 m r H s 2 Eo - El 11 C với Hg 0 m H r 3 En - El 1 với Hb 0 m H p 4 Em - El 11 với Ha 0 m H a - Ở trong dãy Pacshen 5 Ep - Em h C À 1 6 Eo - Em h C À 2 C 7 En - Em h C À 3 - Ta thấy 4 - 1 5 Ep Em hc -L--EI hcị L Ha Hs _ À1 4- - v4 4- 11 1 0393mm H H À H - H a s 1 a s Tương tự . Xác định độ biến thiên năng lượng DE của nguyên tử Hydrô khi nó bức xạ ánh sáng có bước sóng l 0 486mm Bài 2 Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Lyman của quang phổ Hydrô là l21 0 122mm. Bước sóng của 3 vạch phổ Ha Hb Hg lần lượt là l1 0 656mm l2 0 486mm l3 0 434mm. 2 - 4 6 Eo - Em hc -L-A. hc 1 LH 7 H J 2 4- 4 4 l2 H7 Ha 1 2811mm H H k H - H _ ỵ a _ 2 ỵ a 3 - 4 6 lj Hf a 1 8744mm H H p a Bài làm thêm Bài - Sách bài tập trang 75 Để bức xạ 1 photon có bước sóng l 0 6m thì e- phải chuyển từ mức năng lượng E1 sang mức năng lượng E2 thấp hơn vậy DE E1 - E2 h 4 J Bài 2 tần số của các bức xạ - Vạch thứ nhất trong dãy Lyman f21 0 Hz 21 Ấ 0

TỪ KHÓA LIÊN QUAN