TAILIEUCHUNG - BÀI TẬP VỀ ĐỘNG LỰC HỌC

Hiểu phương pháp giải bài tập động lực học. - Vẽ được hỡnh biểu diễn cỏc lực chi phối chuyển động của vật. 2. Kỹ năng - Biết vận dụng các định luật Niu – tơn để giải bài toán về chuyển động của vật. - Tư duy lôgic và giải bài tập. | BÀI TẬP VỀ ĐỘNG LỰC HỌC I. MỤC TIÊU 1. kiến thức - Hiểu phương pháp giải bài tập động lực học. - Vẽ được hỡnh biểu diễn cỏc lực chi phối chuyển động của vật. 2. Kỹ năng - Biết vận dụng các định luật Niu - tơn để giải bài toán về chuyển động của vật. - Tư duy lôgic và giải bài tập. B. CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn Xem lại Các định luật Niu - tơn tổng hợp và phõn tớch lực lực ma sỏt lực hướng tâm. 2. Học sinh ễn tập về các định luật Niu - tơn tổng hợp và phõn tớch lực lực ma sỏt lực hướng tâm. C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1 5phỳt Kiểm tra bài cũ. Hoạt động của học sinh Sự trợ giỳp của giỏo viờn - Suy nghĩ nhớ lại về lực ma sỏt lực hướng tâm - Trình bày cõu trả lời. - Nờu cõu hỏi về lực ma sỏt lực hướng tâm. - Nhận xột câu trả lời cho điểm. Hoạt động 2 Tỡm hiều chung về hai loại bài toỏn động lực học. Hoạt động của học sinh Sự trợ giỳp của giỏo viờn - Đọc bài tập 1 SGK - Phõn tớch bài tập - Suy nghĩ và trả lời cõu hỏi. - Vẽ hỡnh giải bài tập - Đưa ra phương pháp chung giải bài tập động lực học - Xem bài 2 SGK phân tích đưa ra phương pháp giải. - Trình bày cõu trả lời. - Ghi nhớ các bước giải bài toán động lực học. - Yêu cầu một HS đọc to rừ ràng cho cả lớp nghe phần đầu bài. - Nêu câu hỏi nhận biết đại lượng chung trong cả hai loại bài toán. - Nhận xột cõu trả lời. - Yêu cầu HS đọc bài 1 và bài 2 trong SGK. - Nêu câu hỏi yêu cầu HS đưa ra cách giải bài toán động lực học. - Gợi ý về cỏc bước giải bài toán động lực học. - Nhận xột cõu trả lời. Nhấn mạnh cỏc bước giải. Hoạt động 3 12 phỳt Bài tập vận dụng củng cố. Hoạt động của học sinh Sự trợ giỳp của giỏo viờn - Suy nghĩ và trả lời bài tập 1 SGK. - Nờu bài tập 1 SGK. - Giải bài tập 2 SGK. - Nhận xột cõu trả lời của HS. - Trình bày lời giải bài tập 2. - Nờu bài tập 2 SGK. - Trình bày lời giải bài tập 3. - Nờu bài tập 3 SGK. - Ghi tóm tắc các kiến thức cơ bản - Nhận xột lời giải bài 2 và 3 của HS. Phương pháp giải bài toán động lực - Đánh giá nhận xột kết quả giờ dạy. học. Hoạt động 5 3 phỳt Hướng dẫn về .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN