TAILIEUCHUNG - [Khoa Học Vật Liệu] Bê Tông Asphalt Phần 9

Việc chia tách tốt hơn nữa có thể đạt được bằng cách xử lý tiếp các phần nặng nhất của dầu mỏ trong các khối khử nhựa đường sử dụng prôpan hoặc butan trong pha siêu tới hạn để hòa tan các phân tử nhẹ hơn và sau đó được tách ra. | vậy cần xác định riêng rẽ cho các loại kích cỡ hạt cốt liệu khác nhau vì thế đòi hỏi chi phí và công sức cho công tác làm thí nghiệm cao Các cốt liệu có đặc tính dễ hấp thụ do đó cho kết quả thí nghiệm dễ bị sai lệch Hình dạng hạt cốt liệu các đặc trưng cấu trúc và hấp thụ làm ảnh hưởng tới độ rỗng. Vì thế với một mẫu kích cỡ cốt liệu nhất định độ rỗng sẽ rất khác với độ rỗng của cốt liệu được dùng và chỉ tiêu độ rỗng được quy định ít được lưu ý tới. . HỆ SỐ ĐẦM CHẶT Xu hướng được chấp nhận là thiết lập mối quan hệ giữa độ chặt đạt được ở hiện trường với kết quả đầm nén tối đa đạt được bằng thí nghiệm độ chặt trong phòng thí nghiệm. Thử nghiệm xác định tỷ lệ độ chặt độ chặt PRD được thực hiện trên các mẫu thử lấy từ lớp vật liệu mặt đường đã đầm nén xong. Độ chặt ban đầu độ chặt thực tế được thể hiện như một tỷ lệ phần trăm so với độ chặt đo được sau khi đầm nén mẫu tới độ chối trong phòng thí nghiệm . Để chính xác cho công việc thí nghiệm mẫu được khoan trực tiếp từ mặt đường. Bằng thí nghiệm người ta thấy rằng độ chối đạt được thấp hơn - 3 so với độ chối đạt được khi thử nghiệm với cùng loại vật liệu đó trên mẫu vật liệu đã lu lèn xong. Điều đó chứng tỏ sự sắp xếp các thành phần cốt liệu khi đầm nén hiện trường không giống như khi đầm vật liệu rời trong phòng thí nghiệm. Hạn chế chính của thí nghiệm PRD là mất nhiều thời gian. Để hoàn thành một thí nghiệm PRD đầy đủ phải mất 3 - 4 ngày công thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hay 7 giờ cho 6 mẫu thử. Như vậy không đáp ứng kịp thời cho thử nghiệm kiểm tra vật liệu tại hiện trường dẫn tới nguy cơ vật liệu thi công kém phẩm chất mà không kịp thời phát hiện được để khắc phục . Tuy nhiên khi dùng kết nối với thiết bị đo độ chặt bằng phóng xạ hạt nhân thì thử nghiệm PRD tiêu tốn thời gian ít hơn so với việc áp dụng đầy đủ các quy phạm để xác định nhanh độ rỗng. Sau một thí nghiệm toàn diện về PRD DTP đã ấn hành tiêu chuẩn ngành về thi công đường lần thứ 6 . Các thử nghiệm chính xác cho thấy độ lệch tiêu chuẩn .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.