TAILIEUCHUNG - Tiểu luận về chiến tranh - Phần 1

"Tiểu luận về chiến tranh"- một trong những tác phẩm quân sự lớn của Ph. Ăng-ghen, trong đó ông đứng trên lập trường của chù nghĩa duy vật lịch sử để phân lích các sự kiện của cuộc chiến tranh Pháp- Phổ 1870-1871. gồm một loạt 59 bài gắn liền với nhau viết dưới hình thức điểm tình hình chiến sự. | Tiểu luận về chiến tranh Chú thích 10 . Tiểu luận về chiến tranh - một trong những tác phẩm quân sự lớn của Ph. Ăng-ghen trong đó ông đứng trên lập trường của chù nghĩa duy vật lịch sử để phân lích các sự kiện của cuộc chiến tranh Pháp- Phổ 1870-1871. gồm một loạt 59 bài gắn liền với nhau viết dưới hình thức điểm tình hình chiến sự. Trong số này có 40 bài nhan đề Tiểu luận về chiến tranh kèm theo số thứ tự tương ứng. còn những boài kia thì lấy đầu đề khác nhau. Lý do trực tiếp để viết những bài về cuộc chiến tranh Pháp - Phổ là Ti-blin Ta-ran . một trong những phóng viên quân sự của tờ Pall Mall Gazetle . đã nghị với Mác gửi những bản tin quân sự cho tờ báo này. Mác chuyển đề nghị ấy cho Ăng-ghen. Ba bài đầu Ăng-ghen gửi cho Mác xem xong Mác chuyển cho ban biên tập. Những bài sau Ăng-ghen gửi thẳng cho ban biên tập tờ Pall Mall Gazette để đăng được nhanh hơn. Những bài của Ăng-ghen về cuộc chiến tranh Pháp - Phổ được viết sốt dẻo theo các sự kiện xảy ra. Ăng-ghen nghiên cứu tỉ mỉ tất cả những tài liệu mà ông có được về tình hình chiến sự những bản tin của các tờ báo Anh Đức Pháp những bức điên mới nhất từ Pháp và Đức gửi đi. Mặc dầu những bản tin đó không đầy đủ và mâu thuẫn nhau nhưng với tất cả những thiếu sót trong một số chi tiết không sao tránh khỏi trong điều kiện ấy. Ăng-ghen đã dựng lại được tiến trình thực sự của chiến cuộc trong những bài báo của mình. Khi bắt tay vào viết tiểu luận về chiến tranh . Ăng-ghen dự định viết mỗt tuần 2 bài sau khi đăng 3 bài đầu gây được sự quan tâm sâu sắc của độc giả và thu hut sự chú ý của toàn bộ báo chí biên tập viên của tờ Pall Mall Gazette là Grin-vút đề nghị Ăng-ghen gửi bài cho báo với sổ lượng không hạn chế vào thời kỳ chiến sự diễn ra sôi nổi nhất Ăng-ghen viết môi tuần 3 thậm chí 4 bài. Tiểu luận về chiến tranh Grin-vút đã nhiều lần sửa chữa hài viết của Ăng-ghen mà không có sự đồng ý của tác giả. Như Ăng-ghen đã nhận xét trong thư của mình trong bài Tiểu luận về chiến lIl người ta đã tùy tiện sửa đổi .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.