TAILIEUCHUNG - KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG THUÊ MUA TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM

Theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực số 06 về Thuê tài sản, ban hành và công bố theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính, các thuật ngữ trong chuẩn mực này đợc hiểu nh sau: Thuê tài sản: Là sự thoả thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một khoảng thời gian nhất định để đợc nhận tiền cho thuê một lần hoặc nhiều lần | KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG THUÊ MUA TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM 1. Khái niêm Theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam chuẩn mực số 06 về Thuê tài sản ban hành và công bố theo quyết định số 165 2002 QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính các thuật ngữ trong chuẩn mực này đợc hiểu nh sau Thuê tài sản Là sự thoả thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một khoảng thời gian nhất định để đợc nhận tiền cho thuê một lần hoặc nhiều lần. Thuê tài chính Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro va lợi ích gắn liền với quyền sỡ hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sỡ hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê. Thuê hoạt động Là thuê tài sản không phải là thuê tài chính. Hợp động thuê tài sản không huỷ ngang Là hoạt động thuê tài sản mà hai bên không thể đơn phơng chấm dứt hợp đồng trừ các trờng hợp a Có sự kiện bất thờng xảy ra nh - Bên cho thuê không giao đúng hạn tài sản cho thuê - Bên thuê không trả tiền thuê theo đúng quy định trong hợp động thuê tài sản - Bên thuê hoặc bên cho thuê vi phạm hợp đồng - Bên thuê bị phá sản hoặc giải thể - Ngời bảo lãnh bị phá sản hoặc giải thể và bên cho thuê không chấp thuận đệ nghị chấm dứt bảo lãnh hoặc đề nghị ngời bảo lãnh khác thay thế của bên thuê - Tài sản cho thuê bị mất hoặc h hỏng không thể sữa chữa phục hồi đợc. b Đợc sự đồng ý của bên cho thuê. c Nếu hai bên thoả thuận một hợp đồng mới về thuê tài sản đó hoặc tài sản tơng tự. d Bên thuê thanh toán thêm một khoản tiền ngay tại một thời điểm khởi đầu thuê tài sản. Thời điểm khởi đầu thuê tài sản Là ngày xảy ra trớc một trong hai ngày ngày quyền sử dụng tài sản đợc chuyển giao cho bên thuê và ngày tiền thuê bắt đầu đợc tính theo các điều khoản quy định trong hợp đồng. Thời hạn thuê tài sản Là khoảng thời gian của hợp đồng thuê tài sản không huỷ ngang cộng với khoảng thời gian bên thuê đợc gia hạn thuê tài sản đã ghi trong hợp đồng phải trả thêm hoặc không phải trả thêm chi phí .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.