TAILIEUCHUNG - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Phú part 9

TIẾT 14: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA I. MỤC TIÊU: - HS ôn tập lại những kiến thức đã học để hát thuần thục các bài hát bài hát, luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca, hát hoà giọng và hát lĩnh xướng; đọc nhạc và ghép lời thuần thục hơn để trình bày bài TĐN Là xanh và cánh én tuổi thơ - Qua việc ôn tập, GV kiểm tra sự tiếp thu và thể hiện bài hát, bài TĐN của HS | Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà - GV y c - Ôn TĐN 1- 2 lần - Tóm tắt lại nội dung - HS thực hiện - Nhận xét - Nhận xét giờ - HS nghe 5. Dặn dò - GV yêu cầu - Về nhà ôn tập giờ sau kiểm tra 1 tiết. - HS thực hiện Ngày soạn . Ngày giảng . TIẾT 14 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA I. MỤC TIÊU - HS ôn tập lại những kiến thức đã học để hát thuần thục các bài hát bài hát luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca hát hoà giọng và hát lĩnh xướng đọc nhạc và ghép lời thuần thục hơn để trình bày bài TĐN Là xanh và cánh én tuổi thơ. - Qua việc ôn tập GV kiểm tra sự tiếp thu và thể hiện bài hát bài TĐN của HS. II. CHUẨN BỊ - Đàn phím điện tử. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của thầy Nội dung Hoạt động của trò 1. Tổ chức Giáo án âm nhạc 9 49iâm học 2007- 2008 Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà - Kiểm tra sĩ số - GV yêu cầu - Hát tập thể. 2. kiểm tra bài cũ - Lớp trưởng B c - HS thực hiện - GV ghi bảng - Kết hợp trong quá trình ôn tập. 3. Bài mới a- Nội dung 1 Ôn tập - HS ghi vở - GV chỉ định y c Ôn 2 bài hát đã học - HS nhắc lại tên nhắc lại các bài Nối vòng tay lớn Lí kéo chài 4 bài hát hát đã học - GV hỏi Hai bài hát trên có thể sử dụng những cách hát - HS trả lời - GV đàn y c nào Dùng cách hát nối tiếp hoà giọng ở bài Nối vòng tay lớn và lĩnh xướng hoà giọng ở bài Lí kéo chài. - Luyện thanh 1- 2 phút - HS thực hiện - GV đàn y c - Cả lớp trình bày hoàn chỉnh 2 bài hát 1- 2 lần - HS thực hiện - Gv điều khiển - Chia lớp thành các tổ tập theo 2 cách trên sau đó - HS thực hiện - GV chỉ định từng tổ lần lượt trình bày - Nhóm HS 2em lên bảng trình bày 1 trong 2 bài hát. - HS trình bày - GV y c b. Nội dung 2 Ôn TĐN số 3 và số 4 - Cả lớp trình bày hoàn chỉnh bài TĐN số 3 và số 4 gồm cả TĐN và hát lời. - HS thực hiện - Các tổ trình bày GV cho điểm tượng trưng. Giáo án âm nhac 9 5 iâm hoc 2007- 2008 Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà - GV chỉ định b- Nội dung 2 Kiểm tra Hình thức kiểm tra Kiểm tra theo nhóm 2 em - HS trình bày - GV đưa yêu cầu Đề kiểm tra - HS chú ý nghe và hình thức kiểm tra - Tự .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.