TAILIEUCHUNG - Tiết 50: BÀI TẬP

Vận dụng kiến thức bài “Lăng kính” để giải các bài tập trong Sgk. - Qua bài tập giúp học sinh nâng cao và củng cố kiến thức lý thuyết. - Rèn luyện kỹ năng giải bài tập về “Lăng kính” B. Phương pháp: Hướng dẫn gợi mở. II. CHUẨN BỊ: Hs làm bài tập ở nhà III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP: A. Ổn định B. Kiểm tra: Thông qua bài tập | Tiết 50 BÀI TẬP I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trong tâm kỹ năng - Vận dụng kiến thức bài Lăng kính để giải các bài tập trong Sgk. - Qua bài tập giúp học sinh nâng cao và củng cố kiến thức lý thuyết. - Rèn luyện kỹ năng giải bài tập về Lăng kính B. Phương pháp Hướng dẫn gợi mở. II. CHUẨN BỊ Hs làm bài tập ở nhà III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định B. Kiểm tra Thông qua bài tập C. Bài tâp PHƯƠNG PHÁP NỘI DỤNG 3. Cho một lăng kính có A 600 n 72 i1 450 Tính a. D b. Nếu i1 thay đổi D Bài 3 - Sgk trang 132 a. Xét tại I ta có sin i1 n sin r1 sin r1 sỉni1 sl1 5 1 r 300 n 72 2 A r1 r2 r2 A - r1 600 - 300 300 Xét tại J ta có sin i2 n sin r2 như thế nào 4. Cho một lăng kính có n V3 Tiết diện thẳng là tam giác đều. Chiếu SI vào mặt bên và SI nằm trong tiết diện thẳng. Tính a. i1 D khi Dmin b. Vẽ đường đi của tia sáng nếu SI 1AB mặt bên sin 12 42. Sin 300 2 í2 450 D ii Í2 - A 450 450 - 600 300 b. Trong trường hợp này ta thấy i1 i2 450 và r1 r2 300 D đạt giá trị cực tiểu. Vậy nếu tăng hoặc giảm i vài độ thì D sẽ tăng. Bài 4 - Sgk trang 132 a. Vì Dmin nên i1 i2 và r1 r2 A 300 2 mà sin i1 n sin r1 sin i1 42 .sin 300 23 i1 2 600 Mặt khác ta lại có Dmin i1 i2 - A 600 600 - 600 600 i 600 D Dmin 600 b. Vì SI 1AB nên i 0 tia tới SI không khúc xạ tại I. Tia SI đi thẳng tới gặp các cạnh còn lại của lăng kính trong hai trường hợp - Trường hợp 1 SI tới cạnh đáy BC tại 11 Tại I góc tới a 600 a 600 tia phản xạ tại I sẽ 1 AC tại I2 và cho tia ló I2R. - Trường hợp 2 SI tới cạnh bên AC tại I1 ta có b A 600 b 600 Mà sin igh 1 1 3 igh 600 Mặt khác sin b sin 600 3 sin igh 3 2 g 3 b igh nên có hiện tượng phản xạ toàn phần tại I1 Tia phản xạ I1 sẽ vuông góc với BC tại I2 và ló ra ngoài là I2R. 5. Cho A 600 Bài 5 - Sgk trang 132 n 1 6 Ta có D i1 i2 - A 1 i là rất nhỏ Vì i1 là rất nhỏ i1 i sin i i sin r r Tính D Vậy sin i1 n sin r1 i1 n r1 2 sin i2 n sin r2 i2 n r2 3 từ 2 và 3 thay vào 1 ta có D n r1 n r2 - A n r1 r2 - A mà A r1 r2 D nA - A A n - 1 D 6 1 6 - 1 3 60 3036 D. Dăn dò Hoàn thành các bài tập trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.