TAILIEUCHUNG - Các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước

Thể chế Nhà nước là các quy định chung do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước để thực hiện quản lý xã chế hành chính nhà nước là các quy định chung do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước để thực hiện quản lý xã hội | Chương 3 Các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước I. Thể chế hành chính nhà nước 1. Khái niệm . Thể chế . Thể chế Nhà nước Thể chế Nhà nước là các quy định chung do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước để thực hiện quản lý xã hội. . Thể chế hành chính nhà nước Thể chế hành chính nhà nước là các quy định chung do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước để thực hiện quản lý xã hội. Các bộ phận cấu thành thể chế hành chính Nhà nước 1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của các cơ quan thuộc bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương tới cơ sở Các bộ phận cấu thành thể chế hành chính Nhà nước: 2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung của quản lý nhà nước trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm đảm bảo cho xã hội phát

TỪ KHÓA LIÊN QUAN