TAILIEUCHUNG - Bài giảng Điện tử số 2 part 9

Mọi nguyên tử vật chất có một hạt nhân của điện tử dương và điện tử trung hòa nằm trong tâm với các vòng tròn quỹ đạo của điện tử âm quay quanh hạt nhân như các hành tinh quay quanh Mặt Trời. Số điện tử âm nằm trên các quỹ đạo phải bằng với số điện tử dương nằm trong hạt nhân. Số nguyên tố trong Bảng tuần hoàn hóa học cho biết số điện tử âm nằm trên các vòng quỹ đạo hay số điện dương nằm trong hạt nhân. | Các lệnh song song và tuân tự __Các lênh song song_ Tất cả các lệnh trong architecture đều được thực hiện đồng thời song song giống như trong phần cứng các cổng logic hoạt động đồng thời entity Concurrent is port A B C D in std_logic Y Z out std_logic end Concurrent Ĩ architecture struct of Concurrent is begin NAND1 entity NAND2 port map A B Y NAND2 entity NAND2 port map C D Z end Struct Schematic Mạch sẽ hoạt động thế nào nếu như khai báo NAND1 sau NAND2 201 Các lệnh song song và tuân tự Các lênh song song entity Concurrent is port A B C D in std_logic Y Z out std_logic end Concurrent architecture struct of Concurrent is begin NAND2 entity NAND2 port map C D Z NAND1 entity NAND2 port map A B Y end Struct Schematic Mạch vân hoạt động như cũ 202 Các lệnh song song và tuân tự Các lênh song song Schematic entity Concurrent is port A B D in std_logic Z out std_logic end Concurrent architecture struct of Concurrent is signal T1 std logic begin NAND2 entity NAND2 port map T1 D Z NAND1 entity NAND2 port map A B T1 end Struct .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.