TAILIEUCHUNG - Bài giảng về Tài chính doanh nghiệp - Chương 3

Là việc bỏ vốn mang tính dài hạn ở thời điểm hiện tại nhằm đạt được các khoản thu nhập trong tương lai Đầu tư dài hạn bao gồm: đầu tư phát triển, đầu tư duy trì, đầu tư phục hồi, đầu tư kinh doanh và các loại hình đầu tư khác Đầu tư dài hạn đóng vai trò tăng trưởng kinh tế bao gồm cả về tăng trưởng quy mô và giá trị | Chương III Đầu tư dài hạn và đánh giá dự án đầu tư Đầu tư dài hạn Là việc bỏ vốn mang tính dài hạn ở thời điểm hiện tại nhằm đạt được các khoản thu nhập trong tương lai Đầu tư dài hạn bao gồm: đầu tư phát triển, đầu tư duy trì, đầu tư phục hồi, đầu tư kinh doanh và các loại hình đầu tư khác Đầu tư dài hạn đóng vai trò tăng trưởng kinh tế bao gồm cả về tăng trưởng quy mô và giá trị 1. Các yếu tố tác động đến đầu tư dài hạn Chính sách kinh tế Thị trường và sự cạnh tranh Lãi vay và thuế Sự tiến bộ của KHCN Mức độ rủi ro Khả năng tài chính của doanh nghiệp tự ra quyết định đầu tư Nhận biết tình hình Xác định mục tiêu đầu tư Lập dự án tiền khả thi Xây dựng dự án khả thi Lựa chọn dự án đầu tư Ra quyết định đầu tư 3. Chi phí và thu nhập của dự án đầu tư Chi đầu tư Là các chi phí tạo nên dòng tiền ra của đầu tư và thông thường bao gồm: - Chi mua sắm TSCĐ - Chi phí thành lập DN, quảng cáo tiếp thị - Chi mua sắm TSLĐ 3. Chi phí và thu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.