TAILIEUCHUNG - CHỨC NĂNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC CỦA HCNN

Chức năng hành chính nhà nước là những phương diện hoạt động chủ yếu của nền hành chính Nhà nước được hình thành thông qua quá trình phân công lao động trong các cơ quan Nhà nước. Chức năng hành chính Nhà nước phản ánh vai trò của hành chính trong quản lý nhà nước | CHƯƠNG 4 CHỨC NĂNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC CỦA HCNN Chức năng hành chính nhà nước 1. Tổng quan về chức năng hành chính nhà nước: - Khái niệm - Phân loại 1. Khái niệm Chức năng Chức năng quản lý Chức năng hành chính nhà nước Chức năng của hành chính nhà nước Khái niệm Chức năng hành chính nhà nước là những phương diện hoạt động chủ yếu của nền hành chính Nhà nước được hình thành thông qua quá trình phân công lao động trong các cơ quan Nhà nước. Chức năng hành chính Nhà nước phản ánh vai trò của hành chính trong quản lý nhà nước 2. Phân loại chức năng hành chính nhà nước Căn cứ vào phạm vi thực hiện chức năng: Chức năng đối nội. Chức năng đối ngoại. Căn cứ vào tính chất hoạt động: Chức năng lập quy Chức năng hành chính Căn cứ vào các chức năng HC cơ bản nhất: Chức năng chính trị Chức năng kinh tế Chức năng văn hóa Chức năng xã hội. Căn cứ vào đối tượng tác động của HCNN: Chức năng đối với dân Chức năng đối với nền kinh tế thị trường, Chức năng đối với xã hội Chức năng đối với bên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.