TAILIEUCHUNG - Tài chính doanh nghiệp - Mở đầu

• Doanh nghiệp tư nhân (Sole proprietorships) • Công ty hợp doanh (Partnerships) • Công ty cổ phần (Corporations) • Công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited liability companies) – Hình thức kết hợp một số đặc tính của công ty cổ phần và công ty hợp doanh. | Tài chính doanh nghiệp Doanh nghiệp vs đơn vị kinh tế Nguồn vốn Khả năng tài chớnh Chiến lược tài trợ Rủi ro cú thể cú Giới hạn –Tầm nhỡn Tài sản Đặc điểm kinh doanh Chiến lược/mục tiờu Năng lực sản xuất Trỡnh độ quản lý Người ngồi Sự thay đổi theo thời gian TSDH TSNH CSH Vay DH Vay NH TSDH TSNH CSH Vay Vai chốo mới Chiến lược Hiệu suất Lợi nhuận Tài sản Cấu trỳc Tỷ trọng Sự thay đổi Tớnh lỏng Quản lý Nguồn vốn Cấu trỳc Tỷ trọng Sự thay đổi Rủi ro tiềm ẩn Điểm tới hạn Khỏch hàng Ngõn hàng Vào cuộc Doanh nghiệp Ta sẽ làm gỡ? Quy mụ sản xuất Tiờu thụ Tài trợ vốn Cụng nợ Chi phớ/giỏ thành Tiền mặt/lợi nhuận Vào cuộc Doanh nghiệp Đối thủ cạnh tranh Thị Trường Khỏch hàng Nhà cung cấp Chớnh sỏch Ngõn hàng Mối liờn quan giữa cỏc loại bỏo cỏo Bảng cõn đối kế toỏn đầu kỳ Kết quả kinh doanh Kết quả bằng tiền Thu nhập Chi phớ Thuế Lĩi Thu Chi Cõn đối Bỏo Cỏo Kết Quả Kinh Doanh Bỏo Cỏo Lưu Chuyển Tiền Tệ Bảng cõn đối kế toỏn cuối kỳ Nội dung mơn học Nhập mơn Chương 1: Vốn sản xuất kinh doanh Chương 2: Thu chi tài chính, chi phi kinh doanh và lợi nhuận Chương 3: đầu tư dài hạn Chương 4: Chi phí sử dụng vốn Chương 5: Phân tích tài chính và kế hoạch tài chính Chương 6: Giám sát tài chính và các giải pháp tài chính tài liệu học vàtham khảo Tài chính doanh nghiệp (baột buoọc) Chủ biên: Kim Thị Dung Mã số: VV-350/04 2. Các tác giả khác: Lửu Thũ Hửụng, ẹaứm Vaờn Hueọ, Vuừ Cõng Ty, Nguyeĩn Haỷi Saỷn, . Brealey, . Myers etc Caực loái hỡnh doanh nghieọp ễÛ Myừ Doanh nghieọp tử nhãn (Sole proprietorships) Cõng ty hụùp doanh (Partnerships) Cõng ty coồ phần (Corporations) Cõng ty traựch nhieọm hửừu hán (Limited liability companies) – Hỡnh thửực keỏt hụùp moọt soỏ ủaởc tớnh cuỷa cõng ty coồ phần vaứ cõng ty hụùp doanh. Caực loái hỡnh doanh nghieọp Vieọt Nam Cõng ty traựch nhieọm hửừu hán nhiều thaứnh viẽn Cõng ty traựch nhieọm hửừu hán moọt thaứnh viẽn. Cõng ty coồ phần. Cõng ty hụùp doanh. Doanh nghieọp tử nhãn Trỡnh baứy theo Luaọt Doanh Nghieọp ủửụùc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.