TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (Đề 13) MÔN VẬT LÝ KHỐI A

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học (đề 13) môn vật lý khối a', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC đề 13 MÔN VẬT LÝ kHỐI a Thời gian làm bài 90 phút I- PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THí SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Một vật dao động điều hòa với tần số bằng 5Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 - 0 5A A là biên độ dao động đến vị trí có li độ x2 0 5A là A. 1 10 s. B. 1 20 s. C. 1 30 s. D. 1 s. Câu 2 Trên dây AB dài 2m có sóng dừng có hai bụng sóng đầu A nối với nguồn dao động coi là một nút sóng đầu B cố định. Tìm tần số dao động của nguồn biết vận tốc sóng trên dây là 200m s. A. 50Hz B. 25Hz C. 200Hz D. 100Hz Câu 3 Đoạn mạch AC có điện trở thuần cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. B là một điểm trên AC với UAB sin100ũt V và UBC V3sin 100Ot - ũ 2 V . Tìm biểu thức hiệu điện thế uAC. A. UAC 2sin 100Kt - k 3 V B. Uac 2 2sm 100 ũt V C. UAC V2sin 100Kt k 3 V D. UAC Error Bookmark not defined. 2sm 100rct k 3 V Câu 4 Trong đoạn mạch RLC không phân nhánh độ lệch pha giữa hai đầu cuộn dây và hai đầu trở thuần R không thể bằng A. ũ 6 B. 3Ũ 4 C. ũ 4 D. ũ 12 Câu 5 Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là u 100sin100ũt V và i 100sin 100ũt ũ 3 mA . Công suất tiêu thụ trong mạch là A. 5000W B. 2500W C. 50W D. 2 5W Câu 6 Tìm phát biểu đúng khi nói về động cơ không đồng bộ 3 pha A. Rôto là bộ phận để tạo ra từ trường quay. B. Stato gồm hai cuộn dây đặt lệch nhau một góc 90 . C. Động cơ không đồng bộ 3 pha được sử dụng rộng rãi trong các dụng cụ gia đình. D. Tốc độ góc của rôto nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay. Câu 7 Trong mạch thu sóng vô tuyến người ta điều chỉnh điện dung của tụ C 1 4000 F và độ tự cảm của cuộn dây L 1 6 ũũ H . Khi đó sóng thu được có tần số bao nhiêu Lấy ŨD 10. A. 200Hz. B. 100Hz. C. 50Hz. D. 25Hz. Câu 8 Sóng điện từ được áp dụng trong thông tin liên lạc dưới nước thuộc loại A. sóng dài. B. sóng ngắn C. sóng trung. D. sóng cực ngắn. Câu 9 Trong thí nghiệm Yâng khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN