TAILIEUCHUNG - Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP PHẦN KHẢO SÁT HÀM ĐA THỨC

. Mục tiêu : 1/ Kiến thức :Giúp học sinh -Củng cố các kiến thức đã học trong bài số 6 về khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3, trùng phương. -Củng cố một số kiến thức đã học về đồ thị . 2/ Về kỹ năng: -Rèn luyện thêm cho kỹ năng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm | LUYỆN TẬP PHẦN KHẢO SÁT HÀM ĐA THỨC I . Mục tiêu 1 Kiến thức Giúp học sinh -Củng cố các kiến thức đã học trong bài số 6 về khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3 trùng phương. -Củng cố một số kiến thức đã học về đồ thị . 2 Về kỹ năng -Rèn luyện thêm cho kỹ năng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm đa thức thuộc 2 dạng bậc 3 và trùng phương -Biết vận dụng đồ thị để giải một số bài tập đơn giản có liên quan. 3 Tư duy thái độ -Có tinh thần phấn đấu tích cực thi đua học tập . - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác - Hứng thú trong học tập vì có nhiều phần mềm liên quan đến hàm số và đồ thị . II . Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1 Giáo viên Bài soạn phấn màu bảng phụ phiếu học tập . Tại lớp giải bài 46 dẫn bài tập về nhà các câu còn lại 2 Học sinh - Học bài và làm bài tập ở nhà . III. Phương pháp - Thuyết trình gợi mở phát vấn . - Điều khiển tư duy đan xen hoạt động nhóm IV. Tiến hành dạy 1 Ôn định tổ chức Điểm danh 2 KTBC 2 Câu hỏi 1 Các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số học sinh đứng tại chỗ trả lời 3 Bài mới HĐ1 Giải bài 46b 44 cá nhân T G HĐGV HĐHS Ghi bảng 10 -Ghi đọc đề bài - Học sinh lên bảng b Khi m -1 hàm số trở thành -Gọi HSBY TB lên thực hiện y x 1 x2-2x 1 bảng 1 TXĐ D R -Có thể gợi mở nếu 2 Sự biến thiên học sinh lúng túng a Giới hạn của hàm số tại vô cực bằng các câu hỏi lim y -w lim y w x -w x w H1 HS đã cho có TL1 Dạng bậc 3 dạng - HS khác nhận xét b BBT - Học sinh giải trên Ta có y 3x2-2x-1 bảng xong y k x 1 f 1 0 -Gọi học sinh khác 32 nhận xét bổ sung 1 27 3 1 -Chỉnh sửa hoàn x - f - 3 thiện Đánh giá BBT cho điểm x - -1 3 1 w