TAILIEUCHUNG - Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn tạo movie clip trong classic tween p6

Nhấn phím F6 tại frame 35 và nhấp chuôt phải tại keyframe 1, chọn lệnh Create Motion Tween. Dùng công cụ Rotate để xoay đối tượng ngôi sao một góc tùy ý, chọn tiếp công cụ Scale để kéo lớn kích thước đối tượng. Nhấp chuột vào keyframe cuối cùng và kéo lớn kích | THIET KE WEB - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH BIEN SOAN KS PHAM QUANG HUY TA O FILLING PILL Trong bài tập thực hành này bạn sẽ tạo ra một đối tượng dạng hình ông và vùng màu sẽ đổ từ trài sàng đẽ làm đày đôi tượng hình ôíng này. Càc bàn sẽ dùng nhiẽu làn công cu Rectangle Tool và phà chế màu Gràdiẽnt. Vì càc đôi tượng cô dàng hình tru hoàc hình ổng nẽn bàn dung màu tô gràdiẽnt sẽ trông thực hôn. Càc bưôc tiến hành như sàu Nhấp chôn vàô trìh đôn File New đẽ tàô môi filẽ nếu bàn chưà cô filẽ môi trông vung làm viẽc. Nhấp chuôt vàô trình đôn Insert New Symbol để tàô môt symbôl gràphic. Chôn càc thuôc tính như sàu vàô trông hôp thôài Symbol Properties. Nhàp chôn vàô công cu Rectangle Tool và chôn vàô vung công cu Round Rectangle Radius. Nhàp già trị 20 points vàô trông hôp thôài Rectangle Settings đẽ vẽ hình chư nhàt cô càc gôc bô thàt trôn. Nhấp chôn màu viẽn chô đôi tưông là màu tràng nhàp chôn vàô vung màu tô chôn màu gràdiẽnt. Bàn nẽn chôn màu gràdiẽnt sàng cô trông bàng phôi màu như sàu Nhàp chôn trẽn trình đôn Window Panels Fill. Nhấp chôn tiẽp vàô muc Linear Gradient tàô càc côn trưôt màu bàn cô thẽ xẽm trông càc bài tàp trưôc càch phà màu tô Gràdiẽnt đẽ cô đưôc càc màu như hình bẽn. Côn trưôt màu bẽn phài 4 là màu xành đẽn côn trưôt kế đô 3 cô già trị màu hẽx là 0068D0. côn trưôt màu 2 màu tràng côn trưôt bẽn trài 1 già trị hẽx là 0060FF. THÊ giới đồ hoa - TU sAch stk 86 GIAO trình điện Tự sự DUNG FLASH THIET KE WEB - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH BIEN SOAN KS PHAM QUANG HUY Vệ vao vung làm việc đối tượng hình chữ nhật thẳng đứng sau đó dung công cụ Rotate cua công cụ Arrow Tool đệ xoay đôi tượng cho nô nàm ngang. Đôi tượng sau khi xoay 900 Sau đô dung công cu Scale thu nhô kích thưôc đôi tượng nay. Nhấp chuột trô lai Scenel va chon trện trình đôn Modify Movie nhap vao muc Dimension kích thưôc 216 x 72 px. Nhấp phai chuôt vao bieu tượng anh graphic Ong nho trong thư viện va chon lệnh Duplicate. Nhap vao ten Khung rong trong hop thoai