TAILIEUCHUNG - Quá trình chỉnh sửa và hình thành tư liệu ghép màu ảnh trong kênh chanel p3

Tham khảo tài liệu 'quá trình chỉnh sửa và hình thành tư liệu ghép màu ảnh trong kênh chanel p3', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | GIAO TRÌNH THIET KE WEB PHAN LY THUYET - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ÁNH CHƯONG 6 2. Chon công cu Lasso vấ nhấp chuột chon công cu bo sung la Magic Wand. 3. Nhấp chuọt chon co ng cu bo sung Magic Wand Settings va thiết lap cấc tuy chon sau Chon cong cu Magic Wand Properties trong hop cong cu bo sung Muc Threshold nhập gia trị từ 1 đến 200 đế xấc định đo phu hợp giữa cấc điếm pixel kế cạn nhau trong vung chon. Gia trị chon cang cao cang lam cho day nay rong ra. Nêu ban nhap vấo gia trị la 0 cấc pixel co cung mot mấu như pixel đau tiên khi ban chon. Muc Smoothing chon tuy chon nay trong trình đôn xo xuong đe xấc định đo nhan cho cấc bien anh Bitmap. 4. Nhấp chuOt vấo anh Bitmap đe chon mọt vung. Tiếp tuc nhấp chon them cấc vung chon khấc. 5. Chon mấu to ma ban muon dung cho vung chon trong ấnh Bitmap. 6. Chon cong cu Paint Bucket va nhấp chuOt vao bất ky trong vung chon đế được to mấu môi. Dung cong cu Lasso cho vao anh Bitmap va chon cong cu Paint Bucket đế to mấu môi HIỆU chỉnh Anh bitmap Neu ban đang co chưông trình Fireworks 3 hay phien ban môi hôn hoặc mOt chưông trình hiệu chỉnh anh nao khấc trong he thong ban co thế chay chưông trình nấy trong Flash đế hiệu chỉnh anh nhấp vấo. Nếu ban đang hiếu chỉnh file Fireworks PNG nhấp vấo ban cO thế chon hiếu chỉnh file gOc PNG cho ấnh Bitmap khi cO sấn. TU SÁCH STK - THE GIOI Đồ HOA 146 BIEN soán KS PHAM QUANG HUY GIAO TRÌNH THIET KE WEB PHAN LY THUYET - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH CHƯONG 6 Chu y Ban khong the hiệu chỉnh anh Bitmap từ file Fireworks PNG trong trình soạn thảo ảnh bên ngoải. Hiệu chỉnh anh Bitmap với Fireworks 3 hoặc phiện ban mới hôn 1. Trong cửa so Library nhấp phải chuột trên biêu từỢng ảnh Bitmap trong mảy PC Windows hoặc nhấp Control trong mảy Macintosh . 2. Trong trình đôn Context cua ảnh Bitmap chon lệnh Edit cho Fireworks 3. 3. Thừc hiẹn những thay đố mong muon cho file nảy trong Fireworks. 4. Trong họp thoai Edit Image xảc định file goc PNG hoảc file ảnh Bitmap đe đừỢc mô.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG