TAILIEUCHUNG - Lập trình C- Bài tập 11

Tham khảo tài liệu 'lập trình c- bài tập 11', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Câu 1. viết ct nhập mng n phần tử s ố nguyên dem. tính tông và liệt kê các số nguyên tố trong mảng. include include void main int 100 .s 0 cout Nhap vao gia tri cua n cin n for i 0 i n i cout a i cin a i cout Cac so nguyen to co trong mang endl for i 0 i n i int k 2 while a i k 0 k sqrt a i k if sqrt a i k d s a i cout a i a i endl if d 0 cout Co d so nguyen to trong mang endl cout Tong cac so nguyen to trong mang la s else cout Ko co so nguyen to nao trong mang Câu 2. nhu trên s 0 chính phuong. include include void main int n 100 .d 0 cout Nhap vao so phan tu cua mang cin n cout nhap mang endl for i 0 i n i cout a i cin a i cout Cac so chinh phuong trong mang endl for i 0 i n i int k sqrt a i if k k a i d t -a i cout a i if d 0 cout nCo d so chinh phuong trong mang tren endl cout Tong S - t else cout Khong co so chinh phuong nao trong mang tren Câu 3. Viết ct nhập mảng n phần tử so nguyên nhập phần tử cần tìm kiem M neu tìm thấy thông báo số luợng và vị trí của những phần tử tìm thấy nguợc lại thông báo không tìm thấy include void main int n i m d-0 vt int a 100 cout Nhap vao gia tri cua n cin n for i-0 i n i cout a i - cin a i cout Nhap vao phan tu M can tim kiem cin m for i-0 i n i if a i --m d if d -0 cout Co d phan tu m trong mang vua nhap endl cout Vi tri xuat hien for i-0 i n i if a i --m cout a i else cout Khong xuat hien phan tu m trong mang vua nhap Câu 4. viết ct nhập mảng n phần tử in ra các số l ẻ theo thứ tự trị tuyệt dối tang dần. các số chẵn theo thứ tự tuyệt dối giảm dần include include void main int a 100 i n j tg cout Nhap vao gia tri cua n cin n for i 0 i n i cout a i cin a i for i 0 i n- 1 i for j i 1 j n j if a i 2 0 a j 2 0 abs a i abs a j tg a i a i a j a j tg if a i 2 0 a j 2 0 abs a i abs a j tg a i a i a j a j tg cout cac so le endl for i 0 i n i if a i 2 0 cout a i . cout nCac so chan la endl for i 0 i n i if a i 2 0 cout a i . Ẵ Ầ Câu 5. nhập xâu ký tự từ