TAILIEUCHUNG - Lập trình Windows - Lập Trình C #- Lập Trình C Shap - Chương 2: Basic C#

Tham khảo tài liệu 'lập trình windows - lập trình c #- lập trình c shap - chương 2: basic c#', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 2 C# Language Fundamentals Nội dung Cách viết 1 console application Console I/0 và lệnh nhập xuất Khai báo biến: Strongly type Implicited type local variable Các kiểu dữ liệu Value type Reference type Nội dung (tt) Chuyển đổi kiểu Boxing and unboxing Tham số ref, out, param Lệnh lặp for, while, do while, foreach Lệnh phân nhánh switch, lệnh nhảy Các kiểu dữ liệu phức: Enumeration Struct Array Visual studio 2008 environment Là một môi trường lập trình nhiều công cụ (tool-rich programming environment) chứa mọi tính năng cần thiết để tạo các dự án C# từ nhỏ đến lớn Basic C# syntax C# code is made up of a series of statements, each of which is terminated with a semicolon. C# is a block-structured language {} C# code is that it is case sensitive. Page 74 Begin C# Console Application Console Application: là ứng dụng mà input và output đều nằm trong console window. Console window: còn gọi là cửa sổ dấu nhắc lệnh (MS-DOS command prompt) Ứng dụng console C# đầu tiên // Chương trình C# đầu tiên using System; using ; using ; namespace HelloWorld { class Program { static void Main(string[] args) { ("Hello World!"); (); } } } Cấu trúc chương trình C# Phần chú thích (option) Phần khai báo dùng namespace (option) Phần định nghĩa namespace và lớp // Chương trình C# đầu tiên using System; using ; using ; namespace HelloWorld { class Program { static void Main(string[] args){ { ("Hello World!"); (); } } } Câu lệnh (Statement) Các câu lệnh được viết trong thân của phương thức (method) Thực hiện một công việc nào đó Kết thúc bởi dấu chấm phẩy (;) namespace HelloWorld { class Program { static void Main(string[] args) { ("Hello World!"); (); } } } Các câu lệnh Phương thức Main Khoảng trắng Bao gồm Ký tự trắng, ký tự xuống .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.