TAILIEUCHUNG - Thuyết trình phần 2: XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Khái niệm văn hóa và nền văn hóa: Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình. | DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA a/ Khái niệm văn hóa và nền văn hóa Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Design by Nguyễn Hoàng Sky Văn hóa Design by Nguyễn Hoàng Sky Văn hóa vật chất: là năng lực sáng tạo của con người được thể hiện và kết tinh trong sản phẩm vật chất. Văn hóa tinh thần: tổng thể các tư tưởng, lý luận, giá trị được sáng tạo ra trong đời sống tinh thần, hoạt động tinh thần của con người. a/ Khái niệm văn hóa và nền văn hóa Design by Nguyễn Hoàng Sky Văn hóa tinh thần: tổng thể các tư tưởng, lý luận, giá trị được sáng tạo ra trong đời sống tinh thần, hoạt động tinh thần của con người. a/ Khái niệm văn hóa và nền văn hóa Design by Nguyễn Hoàng Sky Con người Văn hóa văn hóa có tính giai cấp. Design by Nguyễn Hoàng Sky a/ Khái niệm văn hóa và nền văn hóa Design by Nguyễn Hoàng Sky b/ Khái niệm nền văn hóa

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.