TAILIEUCHUNG - Lập trình C- Bài tập 12

Tham khảo tài liệu 'lập trình c- bài tập 12', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Câu 1. Cú pháp và nguyên lý hoạt dộng của IF If biểu__thức các lệnh Else Lệnh 1. Đầu tiên if kiểm tra biểu_thức . - Nu biểu_thức dúng thì thực hiện lệnh ngay sau roi tót thúc. - Nu biểu_thức sai thì nhảy tới else thực hiện lệnh sau else rồi kết thúc. Ví dụ include void main int t y cout Nhap vao thang cin t cout Nhap vao so nam cin y if t 1 t 3 t 5 t 7 t 8 t 10 t 12 cout Thang t co 31 ngay if t 4 t 6 t 9 t 11 cout Thang t co 30 ngay if t 2 . if y 400 0 y 4 0 y 100 0 cout Thang t Nam y co 29 ngay else cout Thang t Nam y co 28 ngay Câu 2. Cấu trúc Switch Cú pháp switch biểu thức case hằng1 lệnh1 break case hằng2 lệnh2 break case hangn lệnhn break default lệnhN 1 . Nguyên lý hoạt d ng - tính giá trị biểu thức sau switch - so sánh lần luợt với các hằng 1 hằng 2 . - Nu bt bằng hằngi thì thực hiện lệnhi tiếp theo sẽ thực hiện lần luợt các lệnh i 1 lệnh i 2 . n n 1 den hết mà không phải so sánh với các nhãn khác. Nu gặp break thì thoát khỏi câu lệnh switch. - Nu bt không bằng hằng nào mà có phần default lệnh n 1 thì s ẽ thực hiện lệnh n 1 dó include void main int t y cout Nhap vao Thang cin t cout Nhap vao so Nam cin y switch t case 1 case 3 case 5 case 7 case 8 case 10 case 12 cout Thang t Nam y co 31 ngay break case 4 case 6 case 9 case 11 cout Thang t Nam y co 30 ngay break case 2 if y 400 0 y 4 0 y 100 0 cout Thang t Nam y co 29 ngay else cout Thang t Nam y co 28 ngay break default cout Ban nhap sai thang ko co thang nao lon hon 12 dau Câu 3. Cấu trúc do Cú pháp do câu_lệnh w hile biểu_thửc Nguyên lý hoạt dộng Buớcl thực hiện câu lệnh trong thân cúa do-while. Neu mrnn thân do-while nhiều hon 1 lệnh ta phải dỊt trong cặp ngoặc móc . Sang buớc 2 Buớc2 tính giá trị biểu_thức - nếu biểu_thức mang giá trị dúng khácO quay lại buớc 1 - nguợc lại biểu thức hang 0 thoát khỏi cấu trúc do-while nhận xét -câu lệnh là thân do-while ít nhất duợc thực hiện 1 lần -câu lệnh có khả nang bị lặp vô hạn nếu biểu thức luôn dúng- câu lệnh phải có khả nang thay doi giá

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.