TAILIEUCHUNG - Lập trình C- Bài tập 12

Tham khảo tài liệu 'lập trình c- bài tập 12', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Câu 1. Cú pháp và nguyên lý hoạt dộng của IF If biểu__thức các lệnh Else Lệnh 1. Đầu tiên if kiểm tra biểu_thức . - Nu biểu_thức dúng thì thực hiện lệnh ngay sau roi tót thúc. - Nu biểu_thức sai thì nhảy tới else thực hiện lệnh sau else rồi kết thúc. Ví dụ include void main int t y cout Nhap vao thang cin t cout Nhap vao so nam cin y if t 1 t 3 t 5 t 7 t 8 t 10 t 12 cout Thang t co 31 ngay if t 4 t 6 t 9 t 11 cout Thang t co 30 ngay if t 2 . if y 400 0 y 4 0 y 100 0 cout Thang t Nam y co 29 ngay else cout Thang t Nam y co 28 ngay Câu 2. Cấu trúc Switch Cú pháp switch biểu thức case hằng1 lệnh1 break case hằng2 lệnh2 break case hangn lệnhn break default lệnhN 1 . Nguyên lý hoạt d ng - tính giá trị biểu thức sau switch - so sánh lần luợt với các hằng 1 hằng 2 . - Nu bt bằng hằngi thì thực hiện lệnhi tiếp theo sẽ thực hiện lần luợt các lệnh i 1 lệnh i 2 . n n 1 den hết mà không phải so sánh với các nhãn khác. Nu gặp break thì thoát khỏi câu lệnh switch. - Nu bt không bằng hằng nào mà có phần default lệnh n 1 thì s ẽ thực hiện lệnh n 1 dó include void main int t y cout Nhap vao Thang cin t cout Nhap vao so Nam cin y switch t case 1 case 3 case 5 case 7 case 8 case 10 case 12 cout Thang t Nam y co 31 ngay break case 4 case 6 case 9 case 11 cout Thang t Nam y co 30 ngay break case 2 if y 400 0 y 4 0 y 100 0 cout Thang t Nam y co 29 ngay else cout Thang t Nam y co 28 ngay break default cout Ban nhap sai thang ko co thang nao lon hon 12 dau Câu 3. Cấu trúc do Cú pháp do câu_lệnh w hile biểu_thửc Nguyên lý hoạt dộng Buớcl thực hiện câu lệnh trong thân cúa do-while. Neu mrnn thân do-while nhiều hon 1 lệnh ta phải dỊt trong cặp ngoặc móc . Sang buớc 2 Buớc2 tính giá trị biểu_thức - nếu biểu_thức mang giá trị dúng khácO quay lại buớc 1 - nguợc lại biểu thức hang 0 thoát khỏi cấu trúc do-while nhận xét -câu lệnh là thân do-while ít nhất duợc thực hiện 1 lần -câu lệnh có khả nang bị lặp vô hạn nếu biểu thức luôn dúng- câu lệnh phải có khả nang thay doi giá