TAILIEUCHUNG - Quyết định số 2732/2003/QĐ-UB

Quyết định số 2732/2003/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Dịch vụ phát triển đô thị thành phố về Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm quản lý do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Số 2732 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 07 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ VỀ BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM QUẢN LÝ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995 Căn cứ Nghị định số 50 CP ngày 28 8 1996 của Chính phủ về thành lập tổ chức lại giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38 CP ngày 28 4 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50 CP Xét văn bản số 206 HC-BQL ngày 27 6 2003 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm về việc chuyển Công ty Dịch vụ phát triển đô thị thành phố Doanh nghiệp Nhà nước thành viên thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn về Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm quản lý Xét Tờ trình số 209 ĐMDNngày 07 7 2003 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chuyển Công ty Dịch vụ phát triển đô thị thành phố Doanh nghiệp Nhà nước thành viên thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn về Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm quản lý. Điều 2. Giám đốc Công ty Dịch vụ phát triển đô thị thành phố Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm quản lý có trách nhiệm thực hiện các công việc như sau Giám đốc Công ty Dịch vụ phát triển đô thị và Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn phối hợp với Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố xác định vốn tài sản của doanh nghiệp để bàn giao trên nguyên tắc nguyên canh nguyên cư. Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp nhận vốn tài sản của Công ty Dịch vụ phát triển đô thị do Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố bàn giao. Công ty Dịch vụ phát triển đô thị thành phố tiến hành các thủ tục và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.