TAILIEUCHUNG - Luyện từ và câu: TỔNG KẾT VỐN TỪ (3)

- HS tự kiểm tra được vốn từ của mình theo các nhóm đồng nghĩa đã cho. - Tự kiểm tra được khả năng dùng từ của mình. | Luyện. TÔNG KẾT VÓN TỪ I. Mục tiêu nhiệm yụ - HS tự kiểm tra được vốn từ của mình theo các nhóm đồng nghĩa đã cho. - Tự kiểm tra được khả năng dùng từ của mình. II. Đồ dùng dạy học - Chuẩn bị 6 tờ phiếu phô tô phóng to BT 1. III. Các hoạt đông dạy- học Hoạt đông giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra 4 2. Bài mới Hoạt đông 1 Giới thiệu bài. 1 Hoạt động 2 HS làm bài tập. 28-30 a Hướng dẫn HS làm BT 1. 12 - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài GV phát phiếu cho các nhóm làm - Các nhóm trao đổi bài trình bày kết quả. tìm kết quả ghi vào phiếu. - GV nhận xét chốt lại. b Hướng dẫn HS làm BT 2. 8 - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Dựa vào gợi ý của bài văn mỗi HS đặt câu theo một trong 3 gợi ý a b c. - Cho HS làm việc. - GV chốt lại. c Hướng dẫn HS làm BT 3. 10 - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Dựa vào gợi ý ở đoạn văn trên BT 2 để đặt câu miêu tả theo lối so sánh hay nhân hoá. - Cho HS làm bài đọc những câu văn mình đặt. - GV nhận xét. 3. Củng cố dặn dò 2 - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.