TAILIEUCHUNG - Quyết định số 09/2000/QĐ-TTg

Quyết định số 09/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 09 2000 QĐ-TTg Hà Nội ngày 17 tháng 01 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY THƯƠNG MẠIXUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐCP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt đề án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức theo đề nghị tại công văn số 5375 UBKT ngày 23 tháng 12 năm 1999 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng Trong đó Tỷ lệ cổ phần nhà nước 40 vốn Điều lệ Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty và các đối tượng ngoài Công ty 60 vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 1805 QĐBTC ngày 09 tháng 12 năm 1999 tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 1999 để cổ phần hoá là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Công ty đồng. 3. ƯƯu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi là đồng. Trong đó số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp trả dần 730 cổ phần tương ứng đồng. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức thành công ty cổ phần Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức. Tên giao dịch quốc tế Thu Duc Trading and Import Export Joint stock Company. Tên viết tắt TIMEXCO. Trụ sở chính số 191 Quang Trung phường Hiệp Phú quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức sản xuất kinh doanh các ngành nghề Sản xuất kinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.