TAILIEUCHUNG - Professional Information Technology-Programming Book part 141

Tham khảo tài liệu 'professional information technology-programming book part 141', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | author 1 Element author thứ nhất trong current context author firstname 3 Element author thứ ba có một Element con fir my book Element book từ namespace my. my Mọi Element trong namespace my. Bài 4 XSL Style Sheets phần I X ML là cách tuyệt diệu cho ta sắp xếp dữ liệu để trao đổi chúng giữa các tổ chức và giữa các chương trình ứng dụng. Tuy nhiên chẳng chóng thì chầy ta sẽ khám phá sự đa diện của cơ sở dữ liệu khắp nơi. Và ngay cả có chuẩn XML rồi ta vẫn cần một công cụ hiệu lực để trình bày dữ liệu trong nhiều kiểu khác nhau thích hợp cho áp dụng chế biến ở một nơi khác. XSL - eXtensible Style Sheet những trang diễn tả dáng điệu là một ngôn ngữ chuẩn giúp ta biến đoi transform một tài liệu XML ra format khác như HTML Wireless vô tuyến điện Markup Language WML và ngay cả một XML khác. Lúc nguyên thủy XSL được thiết kế để sanh ra nhiều HTML trong những dạng khác nhau tùy theo Style sheet. Tức là XSL thêm dáng điệu cho XML vì chính bản chất của XML chỉ là một cấu trúc của những mảnh dữ liệu. Thí dụ ta có hai Style sheet versions cho một XML một cái dùng để tạo ra HTML cho trang Web thông thường trên computer còn cái kia để tạo ra trang Web dùng cho Mobile Phone hay Pocket PC những dụng cụ có màn ảnh nhỏ. Cả hai trang Web đều chứa cùng một số dữ liệu có thể trên màn ảnh nhỏ thì giới hạn những dữ liệu quan trọng thôi nhưng cách trình bày có thể rất khác nhau. Tuy nhiên sau đó không lâu người ta thấy XML có thể được XSL biến đổi ra bất cứ Output Format nào ngay cả chính XML. Có một version mới rất hay của XSL vừa ra đời. Nó được gọi là XSL Transformations XSLT . Chúng ta sẽ lần lượt học các cú pháp thông dụng của XSL. Tuy không nhiều nhưng nó giúp bạn có một ý niệm căn bản về kỹ thuật nầy để bạn có thể bắt đầu dùng XSL style sheets biến chế dữ liệu trong tài liệu XML. Muốn có một XSL reference đầy đủ bạn có thể thăm trang http Style XSL. Nên nhớ là giống như XPath XSL và XSLT chỉ là những tiêu chuẩn ấn định những gì ta đòi hỏi một chương trình áp dụng được .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.