TAILIEUCHUNG - Chương 6 Quản lí qui hoạch và xây dựng Đô thị

Quản lí đô thị bao gồm nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là sản phẩm kinh doanh; quy hoạch kiến trúc đô thị; sử dụng đất đai; đầu tư và phát triển nhà và cơ sở hạ tầng công cộng; tài chính, hành chính, môi trường đô thị an ninh, trật tự xã hội | 81 Chương 6 Quản lí qui hoạch và xây dựng Đô thị . Khái niệm cơ bản . Quản lí đô thị 1. Quản lí đô thị là một khoa học tổng hợp được xây dựng trên cơ sở của nhiều khoa học chuyên ngành bao gồm hệ thống các chính sách cơ chế biện pháp và phương tiện được chính quyền nhà nước các cấp sử dụng để tạo điều kiện và kiểm soát quá trình tăng trưởng phát triển đô thị nhằm thực hiện một cách có hiệu quả các mục tiêu dự kiến. Quản lí đô thị bao gồm nhiều lĩnh vực nhưng chủ yếu là sản phẩm kinh doanh quy hoạch kiến trúc đô thị sử dụng đất đai đầu tư và phát triển nhà và cơ sở hạ tầng công cộng tài chính hành chính môi trường đô thị an ninh trật tự xã hội. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của công tác quản lí đô thị là a Xây dựng môi trường vật thể đô thị gồm cơ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng cảnh quan đô thị theo quy hoạch kế hoạch và pháp luật b Cung cấp cơ sở hạ tầng công cộng thiết yếu phục vụ cho các yêu cầu tăng trưởng kinh tế đời sống xã hội và cân bằng sinh thái đô thị c Bảo đảm cho các thị trường đô thị nhà đất vốn lao động. hoạt động hữu hiệu d Bảo vệ môi trường đô thị an ninh trật tự xã hội. 3. Trong quản lí đô thị chính quyền các cấp tuỳ theo quyền hạn chức năng và nhiệm vụ được giao thường áp dụng các phương tiện như Cung cấp và duy trì cơ sở hạ tầng phục vụ lợi ích cộng đồng ngăn cấm và xử phạt các hành vi hoặc nguy cơ làm mất cân bằng giữa khả năng cung - cầu và tăng trưởng đô thị khuyến khích các hoạt động mang lại lợi ích cho cộng đồng và tạo ra sự tăng trưởng đô thị thông tin nắm vững tình hình phát triển đô thị để đề ra những quyết định đúng đắn trong quản lí và phát triển đô thị. 4. Ngoài ra để tạo ra nguồn lực phát triển đô thị chính quyền Nhà nước còn áp dụng đồng bộ những biện pháp như Xã hội hoá việc cung cấp phục vụ lợi ích công cộng phân phối lưu thông trả tiền khi sử dụng các dịch vụ hạ tầng công cộng đất đai nhà xưởng. huy động các nguồn vốn thực hiện các dự án BOT BR .vv tạo điều kiện để mọi thành phần kinh tế tham gia vào các chương trình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.