TAILIEUCHUNG - Quyết Định Số: 1118/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------Số: 1118/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Huế, ngày 15 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ GIAO CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ QUẢN LÝ VÀ GIAO LẠI ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT (THUỘC KHU VỰC QUY HOẠCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐÁ LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ THỪA. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Số 1118 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Huế ngày 15 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ GIAO CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ QUẢN LÝ VÀ GIAO LẠI ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT THUỘC KHU VỰC quy hoạch khai thác khoáng sản đá LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ THỪA LƯU TẠI XÃ LỘC TIẾN HUYỆN PHÚ LỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 181 2004 NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai Nghị định số 17 2006 NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187 2004 NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Căn cứ Nghị định số 197 2004 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Căn cứ Nghị định số 84 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thu hồi đất thực hiện quyền sử dụng đất trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai Căn cứ Nghị định số 69 2009 NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất giá đất thu hồi đất bồi thường hỗ trợ và tái định cư Căn cứ Quyết định số 11 2010 QĐ-UBND ngày 10 04 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất giao đất cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quyết định số 15 2010 QĐ-UBND ngày 18 5 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định số 11 2010 QĐ-UBND ngày 10 04 2010 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về bồi .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.