TAILIEUCHUNG - Lập trình C- Bài tập 14

Tham khảo tài liệu 'lập trình c- bài tập 14', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bài tâp 1 nhập xâu ký tự dếm số từ bắt dầu bằng h hoặc kết thúc bằng h Vd Khanh hochanh rat hay xxxh 4 từ include int dem_tu char s int i 0 d 0 b while s i 0 while s i s i 0 i b i while s i s i 0 i if s b h s i-1 h d return d void main char st 100 cout Nhap xau st 100 cout so tu bd or kt voi h dem_tu st Bt2 nhap xau ky tu dem so tu co chiia ki tu h Vd hoi khuyen hhoc Co 3 tir include int dem_tu char s int i 0 d 0 b while s i 0 while s i s i 0 i b i while s i s i 0 i int x 0 for int j b j i j if s j h d x 1 break if x cout tu thu d for int j b j i j cout s j cout endl cout endl return d void main char st 100 cout Nhap xau st 100 cout so tu co chua ki tu h dem_tu st Bt3 nhập xâu tìm 1 xâu con dối xứng dài nhất. Phân tích -nhập xâu -hàm kiểm tra xâu dối xứng -với mỗi dộ dài I n- 1 Lấy dc tất cả các xâu con dộ dài I nến xâu này dx thì in nó ra kết thúc include int length char s int d 0 while s d 0 d return d int kt_dx char s int i 0 k length s -1 while i k s i s k i k-- if i k return 0 return 1 void main char s 100 t 100 cout nhap xau s 100 int n length s for int i n i 1 i-- for int j 1 j n-i 1 j for int k 0 k i k t k s k j -1 t i 0 if kt_dx t cout Xau con do dai i t return cout khong co xau con doi xung dai hon 1

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.