TAILIEUCHUNG - Lập trình C- Bài tập 14

Tham khảo tài liệu 'lập trình c- bài tập 14', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bài tâp 1 nhập xâu ký tự dếm số từ bắt dầu bằng h hoặc kết thúc bằng h Vd Khanh hochanh rat hay xxxh 4 từ include int dem_tu char s int i 0 d 0 b while s i 0 while s i s i 0 i b i while s i s i 0 i if s b h s i-1 h d return d void main char st 100 cout Nhap xau st 100 cout so tu bd or kt voi h dem_tu st Bt2 nhap xau ky tu dem so tu co chiia ki tu h Vd hoi khuyen hhoc Co 3 tir include int dem_tu char s int i 0 d 0 b while s i 0 while s i s i 0 i b i while s i s i 0 i int x 0 for int j b j i j if s j h d x 1 break if x cout tu thu d for int j b j i j cout s j cout endl cout endl return d void main char st 100 cout Nhap xau st 100 cout so tu co chua ki tu h dem_tu st Bt3 nhập xâu tìm 1 xâu con dối xứng dài nhất. Phân tích -nhập xâu -hàm kiểm tra xâu dối xứng -với mỗi dộ dài I n- 1 Lấy dc tất cả các xâu con dộ dài I nến xâu này dx thì in nó ra kết thúc include int length char s int d 0 while s d 0 d return d int kt_dx char s int i 0 k length s -1 while i k s i s k i k-- if i k return 0 return 1 void main char s 100 t 100 cout nhap xau s 100 int n length s for int i n i 1 i-- for int j 1 j n-i 1 j for int k 0 k i k t k s k j -1 t i 0 if kt_dx t cout Xau con do dai i t return cout khong co xau con doi xung dai hon 1