TAILIEUCHUNG - Lập trình C- Bài tập 8

Tham khảo tài liệu 'lập trình c- bài tập 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | include include include Xóa khoảng trắng bên trái xâu void rtrim char s int i strlen s -1 while s i i 0 i-- s i 1 0 Xóa các khoảng trắng dầu xâu void ltrim char s int i 0 while s i i int length strlen s strncpy t s i strlen s -i for int k 0 k length k s k s k i Xóa các khoảng trắng thừa trong xâu void ctrim char s int i 0 while i strlen s -1 if s i s i 1 int k i do s k s k 1 while s k 0 else i Đem từ trong xâu int demtu char s int d 0 int len strlen s if s 0 d for int i 0 i len i if s i s i 1 d return d void main char s 100 cout Nhap xau gets s rtrim s Itrim s ctrim s cout s cout nSo tu demtu s endl

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.