TAILIEUCHUNG - Quyết định số 03QĐ/1998/CTN

Quyết định số 03QĐ/1998/CTN về việc thành lập Trung tâm Asean về năng lượng do Chủ tịch nước ban hành | CHỦ TỊCH NƯỚC Số 03QĐ 1998 CTN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 01 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 03 1998 QĐ CTN NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 2000 VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM ASEAN VỀ NĂNG LƯỢNG CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào khoản 10 Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Căn cứ vào Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 24 tháng 8 năm 1998 Xét đề nghị của Chính phủ tại Công văn số 1320 CP-CTQT ngày 15 tháng 12 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê chuẩn Hiệp định thành lập Trung tâm ASEAN về Năng lượng ký ngày 25 5 1998 tại Manila Philippines Điều 2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm làm thủ tục đối ngoại về việc Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn Hiệp định thành lập Trung tâm ASEAN về Năng lượng và thông báo cho các cơ quan hữu quan ngày có hiệu lực của việc phê chuẩn Hiệp định nói trên. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trần Đức Lương Đã ký HIỆP ĐỊNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM ASEAN VỀ NĂNG LƯỢNG Chính phủ Brunei Darussalam CH Indonesia CHDCND Lào Malaysia Liên bang Myanmar CH Philippines CH Singapore Vương quốc Thái Lan Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Là các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sau đây gọi là ASEAN Lưu tâm đến cam kết đối với các vấn đề và các ưu tiên về chiến lược năng lượng ghi trong Tuyên bố của Hội nghị Thượng đỉnh Bangkok năm 1995 là ASEAN đảm bảo cung cấp năng lượng an ninh và bền vững hơn thông qua việc đa dạng hoá và phát triển và bảo tồn các nguồn hiệu quả sử dụng năng lượng và áp dụng rộng rãi hơn các công nghệ không gây tác hại đến môi trường Tái xác nhận rằng Hợp tác Năng lượng ASEAN như ghi trong Hiệp định hợp tác năng lượng ASEAN ký tại Manila Philippines ngày 24 tháng 6 năm 1986 và Nghị định .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.