TAILIEUCHUNG - Pháp lệnh 09/2003/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh 09/2003/PL-UBTVQH11 về động viên công nghiệp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành | UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số 09 2003 PL-UBTVQH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 2 năm 2003 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 09 2003 PL-UBTVQH11 NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và phát huy tinh thần yêu nước của nhân dân đề cao trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân về động viên công nghiệp góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất sửa chữa trang bị bảo đảm cho Quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Căn cứ vào Nghị quyết số 12 2002 QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI 2002-2007 và năm 2003 Pháp lệnh này quy định về động viên công nghiệp. Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Động viên công nghiệp là huy động một phần hoặc toàn bộ năng lực sản xuất sửa chữa của doanh nghiệp công nghiệp ngoài lực lượng vũ trang để sản xuất sửa chữa trang bị cho Quân đội. Động viên công nghiệp được chuẩn bị từ thời bình và thực hành động viên trong trường hợp động viên cục bộ tổng động viên và trong chiến tranh. Điều 2. Động viên công nghiệp không áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quy định trong Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Điều 3. Trong Pháp lệnh này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Trang bị là các loại vũ khí khí tài phương tiện kỹ thuật có trong biên chế của Quân đội. 2. Chỉ tiêu động viên công nghiệp là số lượng trang bị phải sản xuất sửa chữa khi có quyết định động viên công nghiệp. 3. Chuẩn bị động viên công nghiệp là việc thực hiện các biện pháp nhằm tạo ra cơ sở vật chất để sẵn sàng sản xuất sửa chữa trang bị cho Quân đội. 4. Thực hành động viên công nghiệp là việc thực hiện các biện pháp để tiến hành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.