TAILIEUCHUNG - Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg

Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để bổ sung, sửa đổi, khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 239 1999 QĐ-TTg Hà Nội ngày 28 tháng 12 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG SỬA ĐỔI KHOẢN A ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1121 1997 QĐ-TTG NGÀY 23 tháng 12 NĂM 1997 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI HỌC SINH SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÔNGLẬP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ vào Điều 77 của Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ sung sửa đổi khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121 1997 QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh sinh viên các trường đào tạo công lập như sau - Đối tượng được xét cấp học bổng khuyến khích học tập là học sinh sinh viên các trường đào tạo công lập hệ chính quy tập trung dài hạn có kết quả học tập và rèn luyện đạt từ mức khá trở lên. - Học bổng khuyến khích học tập toàn phần quy định bằng đồng tháng đối với sinh viên đại học và cao đẳng và đồng tháng đối với học sinh trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Học sinh sinh viên đạt loại xuất sắc được hưởng gấp đôi mức học bổng khuyến khích học tập toàn phần. - Học bổng khuyến khích học tập cấp 11 tháng của năm học. - Căn cứ vào quỹ học bổng khuyến khích học tập Hiệu trưởng xác định số lượng suất học bổng xếp thứ tự học sinh sinh viên thuộc diện được xét và cấp theo thứ tự từ trên xuống. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000. Bãi bỏ khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121 1997 QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh sinh viên của các trường đào tạo công lập. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Quyết định này. Điều 4. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.