TAILIEUCHUNG - Quyết định số 03/2003/QĐ-BXD

Quyết định số 03/2003/QĐ-BXD về việc tiếp nhận Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Thương mại và du lịch Hiệp Phúc là Công ty con trong mô hình thí điểm Công ty mẹ - Công ty con Constrexim do Bộ Xây dựng ban hành | BỘ XÂY DỰNG Số 03 2003 QĐ-BXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà nội ngày 24 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HIỆP PHÚC LÀ CÔNG TY CON TRONG MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON CONSTREXIM BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 04-3-1994 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng Căn cứ Quyết định số 929 QĐ-TTg ngày 30-7-2001 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm loại hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Xây lắp Xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng Căn cứ đề nghị của Công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam tại văn bản số 773 MC-TcHc ngày 16-12-2002 số 60 MC-TCHC ngày 14-2-2003 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức lao động. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tiếp nhận Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hiệp Phúc - Doanh nghiệp được thành lập theo Giấy phép số 002776 GP-TLDN-02 của ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk là Công ty con trong mô hình Công ty mẹ - Công ty con Constrexim theo quy định tại Quyết định số 929 QĐ-TTg ngày 30-7-2001 của Thủ tướng Chính phủ với tên mới là Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hiệp Phúc Constrexim tên viết tắt là Constrexim Hiệp Phúc trụ sở chính đặt tại xã Eatu - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăk Lăk 1. Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hiệp Phúc Constrexim là Công ty con thuộc loại hình Công ty TNHH nhiều thành viên trong đó có một thành viên là Công ty mẹ -Công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam Constrexim Holdings chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ thí điểm tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt theo Quy chế tài chính thí điểm của Công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt và theo Điều lệ riêng của Công ty. 2. Công ty Đầu tư xây

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.