TAILIEUCHUNG - Quyết định 32/2003/QĐ-UB

Quyết định 32/2003/QĐ-UB về việc ban hành "Qui định về một số chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi Bò sữa trên địa bàn Thành phố Hà Nội" do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 32 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH QUI ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ SỮA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND Căn cứ Nghị quyết số 09 2000 NQ-CP ngày 15 6 2000 của Chính phủ về một số chủ trương chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Căn cứ Quyết định số 167 2001 QĐ-TTg ngày 26 10 2001 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp và chính sách phát triển chăn nuôi Bò sữa Việt Nam thời kỳ 2001 -2010 Thực hiện chương trình 12-CTr TU ngày 5 11 2001 của Thành ủy về phát triển kinh tế ngoại thành và từng bước hiện đại hóa nông thôn 2001 - 2005 Xét đề nghị của Giám đốc liên Sở Nông nghiệp và PTNT - Tư pháp tại Tờ trình số 111 TTrLN SNN-STP ngày 27 01 2003 về việc ban hành Qui định một số chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi Bò sữa. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định bản Qui định về một số chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi Bò sữa trên địa bàn Thành phố Hà Nội . Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký Những qui định trước đây của UBND Thành phố trái với quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3 Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch và Đầu tư Tài chính Vật giá Thương mại Giao thông công chính Địa chính Nhà đất Qui hoạch và Kiến trúc Lao động Thương binh và Xã hội Khoa học Công nghệ và Môi trường Tư pháp Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Hà Nội Giám đốc Chi nhánh quĩ hỗ trợ phát triển Hà Nội Chủ tịch UBND các huyện và Thủ trưởng các ngành các tổ chức hộ gia đình cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . T M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K T. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Quí Đôn QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ SỮA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ban hành kèm theo Quyết định

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.