TAILIEUCHUNG - Bài 25: Phỏng Vấn Xin Việc Làm - đối đáp thành thật

Trong bài học hôm nay, các bạn sẽ nghe một cuộc phỏng vấn xin việc làm, nói rõ hơn, một cuộc phỏng vấn xin việc làm theo kiểu Tây Phương. Các bạn làm quen với những câu có thể được nêu lên trong cuộc phỏng vấn, và các bạn cũng học cách nói sao cho phù hợp khi trả lời những câu hỏi đó. Sự thường, những cuộc phỏng vấn như thế kéo dài rất lâu. Vì thế, chúng ta sẽ không thể bỏ ra một thời gian dài tương tự để thực tập và lập lại được. Tuy. | bQy VULÄL- 1 6DGLISH LGRRDinG S RI S English for Tourism and Hospitality Bài 25 Phỏng Vấn Xin Việc Làm - đối đáp thành thật Transcript Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt Đài úc Châu xin thân chào quí bạn. Trong bài học hôm nay các bạn sẽ nghe một cuộc phỏng vấn xin việc làm nói rõ hơn một cuộc phỏng vấn xin việc làm theo kiểu Tây Phương. Các bạn làm quen với những câu có thể được nêu lên trong cuộc phỏng vấn và các bạn cũng học cách nói sao cho phù hợp khi trả lời những câu hỏi đó. Sự thường những cuộc phỏng vấn như thế kéo dài rất lâu. Vì thế chúng ta sẽ không thể bỏ ra một thời gian dài tương tự để thực tập và lập lại được. Tuy nhiên chúng ta sẽ giải thích những gì xảy ra trong cuộc phỏng vấn. Bây giờ mời các bạn theo dõi phần đầu cuộc đối thoại anh Bob người nạp đơn xin việc đang chuẩn bị gặp bà Justine quản đốc Khách Sạn Plaza. Justine Come in Bob. I m Justine Asker the manager. You can call me Justine. Bob Pleased to meet you. Justine Sit down. Firstly Bob can I ask which job you are applying for Bob I m applying for the receptionist position. Justine I see that you have a Diploma in Hospitality. Have you done any front desk work before Bob I have work experience in front desk. You have my supervisor s report there. This will be my first paid position. Justine And why do you want to work at the Plaza Hotel Bob Because it has a great reputation. not just for its service but as a good place to work. Justine I m glad to hear it. Bây giờ mời các bạn nghe lại cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Justine Come in Bob. I m Justine Asker the manager. You can call me Justine. Mời anh Bob vào đi. Tôi là Justine Asker quản đốc khách sạn. Anh cứ gọi tôi là Justine. Bob Pleased to meet you. Hân hạnh được gặp bà. Justine Sit down. Firstly Bob can I ask which job you are applying for Mời anh ngồi. Trước tiên tôi muốn hỏi là anh xin việc gì vậy ABC Radio Australia i AMES RadioAustralia AMES 2006 bQy VULÄL- 2 eriGUSH LGRRniDG SG .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.