TAILIEUCHUNG - Professional Information Technology-Programming Book part 137

Tham khảo tài liệu 'professional information technology-programming book part 137', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Dĩ nhiên Empty Element cũng có thê có Attribute như Element PhoneNumber thứ nhì dưới đây Customer FirstName Stephen FirstName MiddleInitial MiddleInitial LastName King LastName PhoneNumber Location Home 9847 2635 PhoneNumber PhoneNumber Location Work PhoneNumber Customer Biểu diễn Data trong XML Một tài liệu XML phải well-formed và valid. Mặc dầu hai từ nầy nghe tờ tợ nhưng chúng có ý nghĩa khác nhau. Một XML well-formed là một XML thích hợp cho parser chế biến. Tức là XML tuân thủ các luật lệ về Tag Element Attribute value .. chứa bên trong để parser có thể nhận diện và phân biệt mọi thứ. Để ý là một XML well-formed chưa chắc chứa đựng những dữ liệu hữu dụng trong công việc làm ăn. Là well-formed chỉ có nghĩa là XML có cấu trúc đúng. Để hữu dụng cho công việc làm ăn XML chẳng những well-formed mà còn cần phải valid. Một tài liệu XML valid khi nó chứa những data cần có trong loại tài liệu loại hay class ấy. Thí dụ một XML đặt hàng có thể bị đòi hỏi phải có một Attribute OrderNo và một Child Element Orderdate. Parser validate một XML bằng cách kiểm tra data trong XML xem có đúng như định nghĩa trong một Specification về loại tài liệu XML ấy. Specification nầy có thể là một Document Type Definition DTD hay một Schema. Chốc nữa ta sẽ nói đến valid bây giờ hãy bàn về well-formed. Tạo một tài liệu XML well-formed Để well-formed một tài liệu XML phải theo đúng các luật sau đây 1. Phải có một root gốc Element duy nhất gọi là Document Element nó chứa tất cả các Elements khác trong tài liệu. 2. Mỗi opening Tag phải có một closing Tag giống như nó. 3. Tags trong XML thì case sensitive tức là opening Tag và closing Tag phải được đánh vần y như nhau chữ hoa hay chữ thường. 4. Mỗi Child Element phải nằm trọn bên trong Element cha của nó. 5. Attribute value trong XML phải được gói giữa một cặp ngoặc kép hay một cặp apostrophe. Luật thứ nhất đòi hỏi một root Element duy nhất nên tài liệu dưới đây không well-formed vì nó không có một top level Element Product ProductID 1 Chair

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.